Zabiegi

Zmarszczki

Każdego dnia nasza twarz wyraża całą gamę emocji takich jak radość lub gniew. Mimi­ka twarzy to wykony­wanie tysię­cy pow­tarzal­nych ruchów, które odbi­ja­ją śla­dy na powierzch­ni skóry. Wraz z upły­wem cza­su pojaw­ia­ją się nieeste­ty­czne bruzdy i fałdy, które negaty­wnie wpły­wa­ją na urodę i doda­ją lat. Z pomocą przy­chodzi medy­cy­na este­ty­cz­na, która ofer­u­je wiele sposobów redukcji niech­cianych zmarszczek oraz uzyskanie nat­u­ral­nego i młodego wyglądu. 

No posts found!

Harmonia twarzy

Nasz wygląd ogól­ny to kwes­t­ia, która pod­dawana jest oce­nie każdego dnia w trak­cie kon­tak­tów z inny­mi ludź­mi. Patrząc na owal twarzy jesteśmy w stanie określić przy­bliżony wiek danej oso­by. To właśnie twarz i jej pro­por­c­je decy­du­ją o młodym i świeżym wyglądzie, co przekła­da się na to jak odbier­a­ją nas inni ludzie. 

No posts found!

Powierzchnia skóry

Nieskazitel­na i gład­ka w dotyku skóra to prag­nie­nie każdego z nas. Świeża i jas­na cera spraw­ia, że wyglą­damy zdrowo i promi­en­nie. Dzię­ki spec­jal­nym zabiegom medy­cyny este­ty­cznej możli­we jest zbliże­nie się do marzenia o jed­wabiś­cie miękkiej skórze. 

No posts found!

Działania specjalne

Częs­to nie jesteśmy świado­mi jak wiel­ka jest potę­ga medy­cyny i jak wiele daje nam możli­woś­ci. Zdarza się, że przez dłu­gi czas niepotrzeb­nie zmagamy się z kom­plek­sa­mi i prob­le­ma­mi, które szy­bko i skutecznie moż­na zlik­wid­ować dzię­ki nowoczes­nym zabiegom. 

No posts found!