O klinice

Naczel­ną zasadą, którą kieru­je­my się w Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej w Rzes­zowie i Miel­cu to dobro pac­jen­ta. Zależy nam nie tylko na skutecznoś­ci naszych dzi­ałań, ale przede wszys­tkim na zre­al­i­zowa­niu ich w sposób bez­pieczny i ety­czny.
Sto­su­je­my wyłącznie uznane stan­dardy leczenia oparte o najwyższej klasy mar­ki preparatów i stale szkolimy się aby poz­nawać najnowsze rozwiąza­nia z zakre­su medy­cyny este­ty­cznej i der­ma­tologii. Pię­kno to naszą pasją, a radość jaką daje naszym pac­jen­tom jest dla nas najwięk­szą przy­jem­noś­cią i satysfakcją.

Dowiedz się więcej

Kilka słów o mnie

Specjalista dermatolog

Mam wielo­let­nie doświad­cze­nie w wykony­wa­niu pełnego zakre­su zabiegów z uży­ciem kwa­su hialuronowego, toksyny bot­u­li­nowej, peel­ingów i laseroter­apii. Swo­ją wiedzę i umiejęt­noś­ci cią­gle pogłębi­am uczest­nicząc w licznych kon­gre­sach zagranicznych i szkole­ni­ach kra­jowych. Pozwala mi to na stosowanie w swo­jej prak­tyce najnowszych świa­towych pro­ce­dur z zakre­su medy­cyny estetycznej.

Wywiad dlaVIP Biznes i Styl

Artykuł w mag­a­zynie Glamour

Artykuł w mag­a­zynie Gala

Artykuł w mag­a­zynie Beau­ty de Luxe

Artykuł w mag­a­zynie Pani

Artykuł w mag­a­zynie dla kobiet

Artykuł w ser­wisie Wizaż.pl

Zobacz mój gabinet

Galeria