Brak Ci siły i energii?

Ile razy w ciągu dnia pow­tarza­sz: “nie mam siły”, “brak mi energii”? Zde­cy­dowanie za częs­to? W takim razie pod­powiemy Ci, co możesz zro­bić, by wró­ciło Ci życie. Jed­ną z kluc­zowych spraw, o którą należy szczegól­nie zad­bać, jest odpowied­nio roz­planowana dieta. Nie musisz liczyć gra­ma do kalorii, ale zad­baj o to, by nie brakowało Ci węglowodanów, białka […]

Witamina B12

Wit­a­m­i­na, której z pewnoś­cią nie może zabraknąć w naszym orga­nizmie — jeśli chce­my czuć się zdrowi i pełni życia — to wit­a­m­i­na B12. Przyjrzyjmy się, dlaczego jest ona tak waż­na. Przede wszys­tkim, jej niedobór prowadzi do złego samopoczu­cia, wahań nas­tro­ju, zmęczenia, drętwienia kończyn czy braku równowa­gi, a dłuższa absty­nenc­ja może powodować groźniejsze dolegli­woś­ci, m.in. ane­mię, pogorszenie […]

Domowy relaks alternatywą dla wizyty w SPA

Domowy relaks może być świet­ną alter­naty­wą dla wiz­y­ty w SPA — świecz­ki, gorą­ca kąpiel, ole­j­ki i aro­maty to jedne z wielu ele­men­tów, które moż­na zas­tosować, by poczuć się jak w salonie pię­knoś­ci. Co wziąć pod uwagę, planu­jąc taki wieczór? ?  Orga­nizu­jąc relak­sacyjny wieczór w domu, najlepiej jest zgasić światło, zapal­ić świece (najlepiej zapa­chowe) oraz nalać […]

Hashimoto

Hashimo­to nie brz­mi zbyt przy­jem­nie, a prze­bieg tej choro­by również do przy­jem­nych nie należy — aczkol­wiek, nie jest to dolegli­wość, która jest dla nas szczegól­nie groź­na. Wiąże się ona z niepraw­idłowym funkcjonowaniem tar­czy­cy, a jej zanied­ban­ie może prowadz­ić do niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy, która to spraw­ia więcej prob­lemów. Prze­bieg Hashimo­to jest częs­to prak­ty­cznie nieod­czuwal­ny — jej objawy, […]

Efekt Jo-jo

Jo-jo dla dzieci znaczy tyle co zabawka, nato­mi­ast dla dorosłych już nie jest to rzecz taka zabaw­na — tem­at wielu rozmów i dyskusji, czyli efekt jo-jo, może zadręczyć każdego, kto stara się o zrzuce­nie zbęd­nych kilo­gramów. Mówiąc w skró­cie, efekt jo-jo to nagły powrót do pier­wot­nej wagi. Jego przy­czyną w więk­szoś­ci jest dobór nieod­powied­niej diety […]

Witamina E

Częs­to zanied­by­wana i według niek­tórych mało potrzeb­na — jakże to mylne! Wit­a­m­i­na E m.in. spowal­nia starze­nie się, chroni przed niek­tóry­mi choroba­mi i wspo­ma­ga ogól­ną kondy­cję orga­niz­mu. Jej niedobór może wpły­wać na nasze codzi­enne samopoczu­cie — może­my przez to czuć się osła­bi­eni i zdekon­cen­trowani. Dzi­en­nie potrze­bu­je­my jej ok. 10 mg (dla oso­by dorosłej), nato­mi­ast ludzie star­si mogą […]

Dla kogo nici liftingujące?

Nici liftin­gu­jące to rewolucyj­na meto­da stosowana w medy­cynie este­ty­cznej, która pozwala na bez­pieczny niechirur­giczny lift­ing twarzy. Liczne bada­nia klin­iczne dowodzą, że zas­tosowanie nici zwięk­sza pro­dukcję nat­u­ral­nego kola­genu i elastyny, czego efek­tem jest wzrost napię­cia i gęs­toś­ci skóry. Najczęś­ciej na nici liftin­gu­jące decy­du­ją się pac­jen­t­ki 40+, lecz warto pod­kreślić, że jest to doskon­ały zabieg stosowany u […]

Bruksizm — co to jest?

Męczy Cię zgrzy­tanie zęba­mi w nocy? Sko­rzys­taj z pomo­cy dr Szczepańskiej w Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej Rzeszów Mielec. Bruk­sizm to inaczej pato­log­iczne zgrzy­tanie zęba­mi, najczęś­ciej objaw­ia­jące się w nocy. Jest to choro­ba, w której na wskutek wzmożonego stre­su pac­jent podświadomie zaciska zęby pod­czas snu oraz cza­sem w ciągu dnia. Doty­ka ona wiele osób i wpły­wa negaty­wnie na […]

Jak sobie poradzić z pierwszymi widocznymi zmarszczkami?

Zmarszcz­ki pow­sta­ją przede wszys­tkim na skutek dzi­ała­nia mięśni mim­ic­znych twarzy. Zmi­any na skórze odzwier­cied­la­ją to, w jaki sposób mięśnie kur­czą się i fał­du­ją. Kole­jnym czyn­nikiem jest upły­wa­ją­cy czas i ros­ną­ca wiotkość skóry, przez co sta­je się ona cieńsza, bardziej sucha i podat­na na fał­dowanie. Wraz z wiekiem zmarszcz­ki się pogłębi­a­ją, tworzą się bruzdy coraz głębsze, […]

Jak dbać o skórę dojrzałą?

Spis treś­ci: Botoks a redukc­ja zmarszczek Dzi­ałanie toksyny bot­u­li­nowej — botok­su Zabie­gi medy­cyny este­ty­cznej Pod­sumowanie Codzi­en­na pielę­gnac­ja to pod­stawa zad­banej skóry. Warto jed­nak pamię­tać, że wykony­wane w domu zabie­gi to nie wszys­tko. Im skóra jest starsza, tym wyma­ga bardziej inten­sy­wnej i różnorod­nej pielę­gnacji. Botoks a redukc­ja zmarszczek  W przy­pad­ku pier­wszych, widocznych zmarszczek najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym […]