Hashimoto

Hashimo­to nie brz­mi zbyt przy­jem­nie, a prze­bieg tej choro­by również do przy­jem­nych nie należy — aczkol­wiek, nie jest to dolegli­wość, która jest dla nas szczegól­nie groźna.

Wiąże się ona z niepraw­idłowym funkcjonowaniem tar­czy­cy, a jej zanied­ban­ie może prowadz­ić do niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy, która to spraw­ia więcej problemów.

Prze­bieg Hashimo­to jest częs­to prak­ty­cznie nieod­czuwal­ny — jej objawy, takie jak ciągłe zmęcze­nie, obniżony nas­trój czy zwięk­sze­nie masy ciała, są zazwyczaj kojar­zone ze stresem.

Choro­ba Hashimo­to rozwi­ja się powoli — może trwać nawet długi­mi lata­mi. Jeśli pode­jrze­wamy, że może nas ona doty­czyć, należy wtedy zwró­cić się do lekarza o skierowanie na bada­nia hor­monów tarczycy.

Lecze­nie, a raczej hamowanie roz­wo­ju choro­by, trwa całe życie i wiąże się ze zmi­aną try­bu życia oraz diety.