Efekt Jo-jo

Jo-jo dla dzieci znaczy tyle co zabawka, nato­mi­ast dla dorosłych już nie jest to rzecz taka zabaw­na — tem­at wielu rozmów i dyskusji, czyli efekt jo-jo, może zadręczyć każdego, kto stara się o zrzuce­nie zbęd­nych kilogramów.

Mówiąc w skró­cie, efekt jo-jo to nagły powrót do pier­wot­nej wagi. Jego przy­czyną w więk­szoś­ci jest dobór nieod­powied­niej diety albo zbyt szy­bkie obcię­cie kalorii, co może powodować ogromne spowol­nie­nie metabolizmu.

Jadłospis musimy planować z głową, zaczy­nać od niewielkiej redukcji kalorii, nie głodować się oraz stop­niowo przyzwycza­jać orga­nizm do zmi­any nawyków żywieniowych. Sto­su­jąc się do tych zale­ceń, efekt jo-jo nie będzie niemożli­wym do przeskoczenia.