Dla kogo nici liftingujące?

Nici liftin­gu­jące to rewolucyj­na meto­da stosowana w medy­cynie este­ty­cznej, która pozwala na bez­pieczny niechirur­giczny lift­ing twarzy.

Liczne bada­nia klin­iczne dowodzą, że zas­tosowanie nici zwięk­sza pro­dukcję nat­u­ral­nego kola­genu i elastyny, czego efek­tem jest wzrost napię­cia i gęs­toś­ci skóry. Najczęś­ciej na nici liftin­gu­jące decy­du­ją się pac­jen­t­ki 40+, lecz warto pod­kreślić, że jest to doskon­ały zabieg stosowany u osób młodych, w celu korek­ty niedoskon­ałoś­ci anatomicznych w obrę­bie twarzy i ciała. Najczęś­ciej nici liftin­gu­jące sto­su­je się w celu poprawy owalu twarzy w jej dol­nej częś­ci, aby zlik­wid­ować fałdy mar­i­onet­ki i „chomi­ki”. Pon­ad­to sprawdza­ją się one do unoszenia brwi, czoła, pod­niesienia górnej powie­ki, wygładzenia kurzych łapek wokół oczu oraz kon­tur­owa­nia rysów twarzy w obrę­bie policzków i żuchwy.

Warto pod­kreślić, że nici liftin­gu­jące mogą być zas­tosowane nie tylko w obrę­bie twarzy i dekoltu, jak również na pozostałych częś­ci­ach ciała. Nici liftin­gu­jące moż­na wyko­rzys­tać do pod­noszenia bius­tu, uję­drnienia wewnętrznej strony ramion, napię­cia skóry brzucha, pod­niesienia poślad­ków, wewnętrznej strony ud czy kolan.

Naty­ch­mi­as­towy efekt liftin­gu jest osią­gany bez uży­cia skalpela i utrzy­mu­je się nawet do 24 miesię­cy. Przewagą zabiegu nad inny­mi meto­da­mi jest szy­b­ka pro­ce­du­ra lecznicza, która nie wyma­ga zas­tosowa­nia nacięć, a przez to pozbaw­iona jest ryzy­ka pow­stawa­nia niech­cianych blizn. Nici są całkowicie wchła­ni­ane przez orga­nizm, nie są ani widoczne, ani wyczuwalne przez skórę.

Przed zabiegiem dana okoli­ca smarowana jest kre­mem znieczu­la­ją­cym lub ostrzyki­wana środ­kiem znieczu­la­ją­cym, co elimin­u­je ból. Po zaim­plan­towa­niu nici pod skórą haczy­ki otwier­a­ją się, unosząc opada­jące tkan­ki i tworząc tym samym swoisty szkielet.
Cały zabieg trwa kil­ka min­ut, a jedyne śla­dy, jakie pozostaw­ia zabieg, to możli­we lekkie zasinienia, łatwe do ukrycia pod makijażem.