Bruksizm — co to jest?

Męczy Cię zgrzy­tanie zęba­mi w nocy? Sko­rzys­taj z pomo­cy dr Szczepańskiej w Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej Rzeszów Mielec.

Bruk­sizm to inaczej pato­log­iczne zgrzy­tanie zęba­mi, najczęś­ciej objaw­ia­jące się w nocy.

Jest to choro­ba, w której na wskutek wzmożonego stre­su pac­jent podświadomie zaciska zęby pod­czas snu oraz cza­sem w ciągu dnia. Doty­ka ona wiele osób i wpły­wa negaty­wnie na cały orga­nizm, a nielec­zona, prowadzi do poważnych powikłań i dlat­ego nie należy ignorować jej objawów. Częs­to pier­wszą osobą, która potrafi ją rozpoz­nać to stom­a­tolog, który dostrze­ga niepraw­idłowo starte powierzch­nie zębów.
Częs­to zwraca na to uwagę part­ner życiowy, który słyszy odgłosy zgrzy­ta­nia zęba­mi pod­czas snu chorego. W późniejszych fazach choro­by mogą pojaw­iać się bóle głowy i odgłosy przeskaki­wa­nia żuch­wy w cza­sie żucia. Prze­rost mięśni żwaczy prowadzi do zmi­any pro­por­cji głowy – twarz sta­je się bardziej masy­w­na w swo­jej dol­nej części.

Jed­ną z pro­ponowanych metod ter­apii jest zas­tosowanie botok­su. Zabieg pole­ga na poda­niu toksyny bot­u­li­nowej w formie iniekcji do mięś­nia żwacza, który stop­niowo przes­ta­je reagować na syg­nały zmusza­jące go do częstego dzi­ała­nia. Dzię­ki temu zmniejsza się również jego obję­tość, a pro­por­c­je twarzy ule­ga­ją popraw­ie. Zabieg wystar­cza na 6–12 miesięcy.