Jak sobie poradzić z pierwszymi widocznymi zmarszczkami?

Zmarszcz­ki pow­sta­ją przede wszys­tkim na skutek dzi­ała­nia mięśni mim­ic­znych twarzy.
Zmi­any na skórze odzwier­cied­la­ją to, w jaki sposób mięśnie kur­czą się i fał­du­ją. Kole­jnym czyn­nikiem jest upły­wa­ją­cy czas i ros­ną­ca wiotkość skóry, przez co sta­je się ona cieńsza, bardziej sucha i podat­na na fałdowanie.

Wraz z wiekiem zmarszcz­ki się pogłębi­a­ją, tworzą się bruzdy coraz głęb­sze, więk­sze i bardziej widoczne. Zna­jąc główne czyn­ni­ki pow­stawa­nia zmarszczek moż­na im prze­ci­wdzi­ałać i zapo­b­ie­gać pow­stawa­niu nowych niech­cianych bruzd. Medy­cy­na este­ty­cz­na ofer­u­je zabie­gi z zas­tosowaniem toksyny bot­u­li­nowej, której pod­sta­wowym zadaniem jest zre­lak­sowanie wybranych grup mięśniowych. Po aplikacji botok­su w pre­cyzyjnie określone miejs­ca, mięśnie przes­ta­ją reagować na wysyłane do nich impulsy.

Dzię­ki temu skóra ma szan­sę się zre­gen­erować i wygładz­ić. Ist­nieje wiele mitów na tem­at botok­su, a co za tym idzie nie każdy chęt­nie pod­dał­by się temu zabiegowi. Należy jed­nak pamię­tać, że zabieg wykony­wany przez lekarza medy­cyny este­ty­cznej o dużym doświad­cze­niu może znacznie popraw­ić i odmłodz­ić wygląd.
Efek­ty zabiegu moż­na dos­tosować do oczeki­wań pac­jen­ta, a to oznacza, że wybrane mięśnie moż­na zre­lak­sować całkowicie lub tylko w niewielkim stop­niu, zatem nie trze­ba obaw­iać się rezul­tatu w postaci nieru­chomej twarzy.