Jak dbać o skórę dojrzałą?

Spis treś­ci:

  1. Botoks a redukc­ja zmarszczek
  2. Dzi­ałanie toksyny bot­u­li­nowej — botoksu
  3. Zabie­gi medy­cyny estetycznej
  4. Pod­sumowanie

Codzi­en­na pielę­gnac­ja to pod­stawa zad­banej skóry. Warto jed­nak pamię­tać, że wykony­wane w domu zabie­gi to nie wszys­tko. Im skóra jest starsza, tym wyma­ga bardziej inten­sy­wnej i różnorod­nej pielęgnacji.

Botoks a redukcja zmarszczek 

W przy­pad­ku pier­wszych, widocznych zmarszczek najskuteczniejszym i najbez­pieczniejszym zabiegiem jest pop­u­larny botoks, czyli toksy­na bot­u­li­nowa. Pamię­ta­jmy jed­nak, że zabieg  musi być wyko­nany przez doświad­c­zonego lekarza medy­cyny estetycznej.

Działanie toksyny botulinowej — botoksu

Toksy­na bot­u­li­nowa niwelu­je ist­niejące już zmarszcz­ki, umożli­wia zre­lak­sowanie i wygładze­nie skóry oraz dzi­ała pro­fi­lak­ty­cznie, zapo­b­ie­ga­jąc pow­stawa­niu nowych bruzd. Zabieg nie wyma­ga znieczu­le­nia i długiej rekon­wales­cencji. Jak wyglą­da pro­ce­du­ra zabiegu? Spec­jal­ista wstrzyku­je w obszary zabiegowe niewielką ilość sub­stancji za pomocą kani­uli lub cienkiej igły. W zależnoś­ci od licz­by zmarszczek zabieg trwa 15–30 minut. 

Zabiegi medycyny estetycznej 

Nieza­leżnie od botok­su moż­na zwięk­szyć napię­cie skóry przy pomo­cy peel­ingów oraz zabiegów laserowych. Po usunię­ciu zro­gowa­ci­ałego naskór­ka, skóra jest zmo­bi­li­zowana do wzmożonej pro­dukcji nowych włókien kolagenowych i regeneracji.

Do pop­u­larnych zabiegów medy­cyny este­ty­cznej należą zabie­gi kondy­cjonu­jące, które umożli­wia­ją dotar­cie do głębo­kich warstw skóry i pobudze­nie do wyt­warza­nia nat­u­ral­nego kola­genu. Dzię­ki temu skóra nabiera młodzieńczej sprężys­toś­ci, jędrnoś­ci i sta­je się gładka.

Wśród innych zabiegów medy­cyny este­ty­cznej wymienić może­my ostrzyki­wanie kwasem hialuronowym, nici liftin­gu­jące, osocze bogatopłytkowe. 

Podsumowanie

Praw­idłowa pielę­gnac­ja połąc­zona z zab­ie­ga­mi medy­cyny este­ty­cznej to dro­ga do pełnej blasku, zdrowej skóry i atrak­cyjnego wyglą­du bez wzglę­du na wiek.