Czy słońce pomaga w trądziku?

Każdego lata powraca tem­at wpły­wu promieni słonecznych na skórę trądzikową. Pojaw­ia się mnóst­wo infor­ma­cji, wśród których zna­j­du­ją się zarówno prawdzi­we, jak również takie, które nie mają z prawdą nic wspólnego. 

Słońce a walka z trądzikiem

Ist­nieje wiele nieprawdzi­wych infor­ma­cji na tem­at zbaw­i­en­nego odd­zi­ały­wa­nia słoń­ca na cerę ze skłon­noś­cią do zaskórników i utrzy­mu­ją­cych się zmi­an zapal­nych. Niezwyk­le częs­to zdarza się, że oso­by zma­ga­jące się z taki­mi prob­le­ma­mi, chcąc popraw­ić stan cery, prze­by­wa­ją jak najdłuższy czas na słońcu, a w okre­sie jesi­en­no-zimowym korzys­ta­ją z solar­i­um. Czy takie postępowanie jest praw­idłowe i rzeczy­wiś­cie pozy­ty­wnie wpłynie na kondy­cję naszej skóry? Niekoniecznie! Oso­by z cerą trądzikową powin­ny w szczegól­ny sposób uważać na dzi­ałanie promieni UV i chronić skórę.

Wpływ promieni słonecznych na kondycję skóry

W odpowiedzi na dłu­gotr­wałe dzi­ałanie promieni słonecznych nasza skóra pogru­bia się, a to jest sporym utrud­nie­niem w walce z trądzikiem. Jak to możli­we? Już wyjaśniamy! 

Pro­dukowany łój nie może ewakuować się poprzez miesz­ki włosowe, ponieważ ich ujś­cia są zablokowane przez zro­gowa­ci­ały naskórek. Po prze­by­wa­niu na słońcu moż­na jed­nak zauważyć pozorną poprawę stanu skóry ‒ słońce zabi­ja bak­terie i chwilowo zmniejsza stan zapal­ny. Nieste­ty jest to tylko chwilowa poprawa, a pogru­biony naskórek dłu­gotr­wale szkodzi skórze i jest to widoczne jeszcze dłu­go  po wakacjach.

Skóra trądzikowa a kremy z filtrem 

Częstym pytaniem, które pojaw­ia się w przy­pad­ku osób wal­czą­cych z trądzikiem jest - czy stosować kre­my z fil­trem. Część osób obaw­ia się, że tłuste kre­my zabloku­ją zabloku­je pory, co będzie miało negaty­wny wpływ na kondy­cję skóry. Uspoka­jamy, dostęp­ne są spec­jalne preparaty z fil­trem przez­nac­zone do skóry z taki­mi prob­le­ma­mi, które ochronią przed nad­miernym promieniowaniem i nie będą miały negaty­wnego wpły­wu na naszą skórę.

Jak walczyć z trądzikiem? 

Jak więc dbać o cerę trądzikową? Tutaj niezbęd­na jest praw­idłowa, reg­u­lar­na pielę­gnac­ja. Oso­by zma­ga­jące się z trądzikiem powin­ny udać się na kon­sul­tację do zau­fanego der­ma­tolo­ga, który zaplanu­je lecze­nie i pod­powie jak praw­idłowo dbać o skórę.

Sprawdź również: Peelin­gi medyczne

Podsumowanie 

Oso­by zma­ga­jące się z cerą trądzikową i powin­ny pow­strzy­mać się od nad­miernego wys­taw­ia­nia skóry na dzi­ałanie promieni słonecznych. Słońce fak­ty­cznie zabi­ja bak­ter­ię i nieco załagodzi stan zapal­ny, ale prowadzi do pogru­bi­enia  skóry i zablokowa­nia gruc­zołów łojowych, co spraw­ia, że łój kumu­lu­je się głęboko w skórze i prowadzi do stanów zapalnych.