Czy owal twarzy zdradza nasz wiek? Wolumetria Twarzy

Pię­kno to syme­tria i har­mo­nia. Doty­czy to również twarzy – ist­nieją pewne cechy, dzię­ki którym odbiera się ją jako piękną i młodą.  Mowa tutaj o pro­por­c­jach, wielkoś­ci oraz położe­niu poszczegól­nych częś­ci twarzy, między inny­mi takich, jak oko­lice oczy, policz­ki, żuch­wa  czy bro­da. Co jeszcze warto wiedzieć na ten tem­at? Zachę­camy do lektury! 

Skutki upływającego czasu 

Wraz z upły­wem cza­su zani­ka tkan­ka pod­skór­na, a graw­itac­ja spraw­ia, że skóra powoli prze­suwa się w dół. W kon­sek­wencji tkan­ka tłuszc­zowa przemieszcza się w dolne częś­ci twarzy – w okolicę żuch­wy i pod­bród­ka, a to skutku­je utratą młodzieńczych pro­por­cji. Na szczęś­cie moż­na prze­ci­wdzi­ałać tym procesom.

Odmłodzenie twarzy — wolumetria Rzeszów, Mielec

Zabie­gi wol­ume­tryczne, czyli nada­jące obję­tość oraz mod­elu­jące owal pozwala­ją na powrót do pro­por­cji twarzy sprzed paru lat. Dodanie utra­conej obję­toś­ci policzkom nieco uniesie skórę oraz da efekt sub­tel­nego liftin­gu. Co więcej lipo­lift­ing prze­b­ie­ga w połącze­niu z redukcją tkan­ki tłuszc­zowej zgro­mad­zonej w dol­nych par­ti­ach. Wys­muk­le­nie i uwydat­nie­nie linii żuch­wy moż­na uzyskać dzię­ki dzi­ała­niu fal radiowych lub ultra­dźwięków. Wymienione zabie­gi powodu­ją obkur­cze­nie skóry, jej zagęszcze­nie na ściśle wybranych głębokoś­ci­ach oraz skuteczne ujędrnienie

Jędrny owal twarzy ‒ zabiegi medycyny estetycznej 

Skut­ki upły­wa­jącego cza­su zmin­i­mal­i­zować mogą zabie­gi medy­cyny este­ty­cznej, wśród tych najpop­u­larniejszych wymienić można: 

  • Kwas hialuronowy ‒ to sub­stanc­ja, która nat­u­ral­nie wys­tępu­je w naszym orga­nizmie, kwas wiąże wodę w komórkach, popraw­ia napię­cie skóry i umożli­wia redukcję utra­conych obję­toś­ci. Ostrzyki­wanie twarzy kwasem to sposób na mod­e­lowanie ksz­tał­tu twarzy, nadanie jej odpowied­niej obję­toś­ci i uzyskanie młod­szego wyglą­du. Zabieg pole­ga na ostrzyki­wa­niu twarzy preparatem — z wyko­rzys­taniem bard­zo cienkiej igły lub kani­uli, jest bez­pieczny, trwa około 15–20 min­ut i daje doskon­ałe efekty. 
  • Odmładzanie okol­i­cy oka ‒ okoli­ca oka w szczegól­noś­ci narażona jest na pojaw­ie­nie się przed­w­czes­nych zmarszczek, co więcej, na skutek zmniejszenia sprężys­toś­ci dol­nej powie­ki pojaw­ia się efekt zapada­nia oka. Doskon­ałym rozwiązaniem jest tutaj pod­skórne podanie kwa­su hialuronowego, dzię­ki które­mu moż­na zre­dukować doły lub pod­kowy pod ocza­mi oraz spraw­ić, że twarz będzie wyglą­dała na wypoczę­ta i młodszą. 
  • Uję­dr­ni­an­ie twarzy za pomocą nici ‒  zabieg przeprowadzany jest u osób powyżej 30 roku, a wskazaniem do niego są wiotkość i opadanie skóry. Zabieg prze­b­ie­ga w znieczu­le­niu, a pole­ga na pod­skórnym poda­niu nici ‒ wyko­rzysty­wana jest tutaj kani­u­la. Spec­jal­ista delikat­nie pocią­ga zna­j­du­jące się pod skórą nici, co umożli­wia wymod­e­lowanie twarzy i uzyskanie pożą­danego stop­nia napię­cia. Najczęś­ciej mod­e­lowane są policz­ki, pod­bródek, czoło oraz war­gi nosowo- wargowe. 

Podsumowanie 

Wyglą­da­ją­ca mło­do, pięk­na, wypoczę­ta twarz to marze­nie każdej i każdego z nas. Oczy­wiś­cie jest to marze­nie, które moż­na spełnić, niezbędne są jed­nak odpowied­nia, reg­u­lar­na pielę­gnac­ja a także pomoc spec­jal­isty z zakre­su medy­cyny este­ty­cznej, który zapro­ponu­je odpowied­ni zabieg i przeprowadzi go z najwięk­szą troską o kom­fort i bez­pieczeńst­wo pac­jen­ta. Wśród najczęś­ciej przeprowadzanych zabiegów wymienić moż­na ostrzyki­wanie kwasem hialuronowym, a także uję­dr­ni­an­ie za pomocą nici.