Wspomaganie naturalnego piękna w każdym wieku

Spis treś­ci:

  1. Pielę­gnac­ja cery dojrzałej
  2. Zabie­gi medy­cyny estetycznej
  3. Botox sposobem na zatrzy­manie czasu
  4. Pod­sumowanie

Co zro­bić aby pięknie i mło­do wyglą­dać bez wzglę­du na upły­wa­ją­cy czas?

Praw­idłowa dieta, odpowied­nia ilość snu, akty­wność fizy­cz­na, codzi­en­na pielę­gnac­ja, czys­tość powi­etrza i wiele innych czyn­ników wpły­wa na kondy­cję skóry każdego dnia. Na część z nich nie mamy wpły­wu, jed­nak w dużej mierze wygląd cery zależy od nas samych.

Pielęgnacja cery dojrzałej

O dojrza­łą skórę należy odpowied­nio dbać ‒ codzi­en­na, przeprowadzana w odpowied­ni sposób pielę­gnac­ja to pri­o­ry­tet.  Zale­cane jest stosowanie kos­me­tyków zaw­ier­a­ją­cych wit­a­m­inę C, kwas glikolowy oraz pochodne kwa­su wit­a­miny ‒ wymienione skład­ni­ki spraw­ią, że skóra nabierze blasku, będzie roz­jaśniona i świetlista.

Zabiegi medycyny estetycznej

Obec­nie dostęp­na jest również sze­ro­ka gama zabiegów z zakre­su medy­cyny este­ty­cznej, które skutecznie poma­ga­ją popraw­ić kondy­cję skóry i odmłodz­ić wygląd. 

  • Dogłęb­ne naw­ilżanie za pomocą kwa­su hialuronowego znacznie wzmac­nia skórę i utrzy­mu­je jej praw­idłowe napięcie.
  • Peelin­gi i zabie­gi laserowe skutecznie wyrównu­ją powierzch­nię skóry oraz niwelu­ją pier­wsze widoczne zmarszczki.
  • Zabieg osoczem bogatopłytkowym — zabieg z wyko­rzys­taniem wyi­zolowanego z krwi pac­jen­ta osocza, umożli­wia wyrów­na­nia kolory­tu twarzy, wygładze­nie jej i ogól­ną poprawę kondycji. 

Botox sposobem na zatrzymanie czasu 

Jeśli ozna­ki starzenia uwidacz­ni­a­ją się w miejs­cach zwięk­szonej mimi­ki twarzy takich, jak lwia zmarszcz­ka pomiędzy brwia­mi lub kurze łap­ki w kącikach oczu, to moż­na zas­tosować zabieg z toksyną bot­u­li­nową. Delikat­nie osłabione mięśnie w tym konkret­nym miejs­cu nie będą tak inten­sy­wnie pra­cow­ać, a co za tym idzie, nie będą pogłębi­ać zmarszczek.

Botox, w spol­szc­zonej wer­sji botoks, jest coraz bardziej doce­ni­any przez kobi­ety i mężczyzn w różnym wieku. Ostrzyki­wanie twarzy botok­sem to sposób na redukcję zmarszczek i przy­wróce­nie twarzy młod­szego wyglą­du, a co za tym idzie, na poprawę samopoczu­cia i pewnoś­ci siebie. 

Z wyko­rzys­taniem botok­su przeprowadzany jest również zabieg mod­e­lowa­nia i pow­ięk­sza­nia ust. 

Podsumowanie

Jak widać, praw­idłowa pielę­gnac­ja oraz przeprowad­zone w fachowy sposób zabie­gi medy­cyny este­ty­cznej to sposób, by zachować młody atrak­cyjny wygląd. 

Należy pamię­tać, że aby zabieg przyniósł oczeki­wane rezul­taty i był bez­pieczny trze­ba wcześniej skon­sul­tować się z lekarzem spec­jal­istą i wybier­ać wyłącznie zau­fany gabi­net medy­cyny este­ty­cznej.