Czas urlopu to wyzwanie dla skóry

Wakac­je to czas bło­giego odpoczynku i relak­su.  Nieste­ty właśnie wtedy wielu zapom­i­na o odpowied­niej pielę­gnacji skóry ‒ a to duży błąd. Dlaczego? Poniżej zna­jdziecie najważniejsze infor­ma­c­je. Zachę­camy do lektury! 

Pielęgnacja skóry podczas wakacji 

Każdy z nas powinien pamię­tać, że skóra pod­czas wakacji zma­ga się z wielo­ma nieko­rzyst­ny­mi czyn­nika­mi, między inny­mi z inten­sy­wnym odd­zi­ały­waniem promieni słonecznych, wia­trem oraz słoną, morską wodą. Co więcej, pod­czas opala­nia zwięk­sza się ryzyko wys­tąpi­enia oparzeń słonecznych. W tym cza­sie praw­idłowa pielę­gnac­ja skóry i stosowanie kremów ochron­nych są więc niezbędne i koniecznie powin­niśmy o tym pamię­tać. Dzię­ki temu po wakac­jach nasza skóra będzie w dobrej kondycji. 

Pielęgnacja skóry po wakacjach 

O pielę­gnacji skóry powin­niśmy pamię­tać również po wakac­jach, po błogim relak­sie warto zde­cy­dować się na odpowied­ni zabieg. Wybór zabiegu uza­leżniony jest od rodza­ju i prob­lemów skóry oraz oczy­wiś­cie od tego, w jaki sposób dbal­iśmy o nią w cza­sie let­niego wypoczynku. Jakie zabie­gi są tutaj najpopularniejsze? 

  • Skóra wys­taw­iona na promieniowanie UV narażona jest na pow­stanie różnego typu prze­bar­wień. Aby je usunąć i nadać cerze este­ty­czny, jed­no­li­ty  kolor doskon­ałym rozwiązaniem będzie peel­ing medy­czny lub zabieg z uży­ciem lasera. Światło lasera rozproszy pig­ment zgro­mad­zony w prze­bar­wie­niu, a peel­ing medy­czny usunie zro­gowa­ci­ały naskórek i mobi­lizu­je skórę do pro­cesów odnowy. Im głęb­sze dzi­ałanie lasera lub głęb­szy peel­ing tym lep­szy efekt, ale też więk­sze ryzyko powikłań, dlat­ego tak istotne jest, aby zabie­gi wykony­wane były przez spec­jal­istę. Pamię­ta­jmy też, że tego typu zabie­gi, ze wzglę­du na nieko­rzystne dzi­ałanie słoń­ca na pod­daną zabiegowi skórę, moż­na przeprowadz­ić dopiero w sezonie jesienno-zimowym.
  • Kom­plek­sowe odświeże­nie skóry (mezobotoks) ‒ taki zabieg pole­ga na podawa­niu za pomocą bard­zo cienkiej igły preparatu z botok­sem i kwasem hialuronowym. Kom­plek­sowe odmładzanie w szczegól­noś­ci wskazane jest w przy­pad­ku osób, które zma­ga­ją się z uszkod­zoną przez negaty­wne dzi­ałanie promieni słonecznych i innych czyn­ników atmos­fer­ycznych skórą. Efek­ty zabiegu? Odświeżona, napię­ta, peł­na blasku cera.
  • Skin­boost­ers ‒ to kole­jny zabieg dedykowany dla skóry wysus­zonej na skutek nad­miernego dzi­ała­nia promieni słonecznych bądź kli­matyza­cji. Zabieg pole­ga na śród­skórnym poda­niu kwa­su hialuronowego. Skin­boost­ers sty­mu­lu­je pro­cesy odnowy i regen­er­acji oraz spraw­ia, że skóra jest naw­ilżona, gład­ka i elastyczna. 

Podsumowanie 

Choć wiele osób o tym zapom­i­na, pielę­gnac­ja skóry w okre­sie waka­cyjnym, jak również bezpośred­nio po urlop­ie, jest niezmiernie waż­na. Pod­czas wakacji skóra narażona jest na nad­mierne dzi­ałanie promieni słonecznych, słonej wody czy wia­tru, dlat­ego powin­niśmy zapewnić jej jak najlep­szą ochronę. Warto też skon­sul­tować się ze spec­jal­istą, który diag­nozu­je stan skóry i zapro­ponu­je opty­mal­ny zabieg.