Jak zachować młodzieńczy wygląd przez długie lata?

Mimo upły­wa­jącego cza­su, każ­da z nas chce wyglą­dać atrak­cyjnie. Czy to możli­we? Oczy­wi­scie! Należy jed­nak pamię­tać o codzi­en­nej pielę­gnacji, a od cza­su do cza­su zde­cy­dować się dos­tosowany do potrzeb skóry zabieg. 

Zabiegi medycyny estetycznej 

Obec­nie medy­cy­na este­ty­cz­na jest w stanie zaofer­ować sze­roką gamę zabiegów, które popraw­ia­ją kondy­cję skóry i przy­wraca­ją jej młod­szy wygląd. Warto mieć na uwadze fakt, gdy wiemy, że wyglą­damy dobrze, lep­iej się czu­je­my,  a nasza pewność siebie wzrasta.

Niezwykła moc kwasu hialuronowego

Jed­nym z najczęś­ciej wykony­wanych zabiegów mają­cych na celu odmłodze­nie skóry jest zabieg z zas­tosowaniem kwa­su hialuronowego. Kwas hialuronowy nat­u­ral­nie wys­tępu­je w ludzkim orga­nizmie ‒ jego najwięk­sze iloś­ci zna­j­du­ją się w skórze. Z biegiem cza­su ilość kwa­su hialuronowego zmniejsza się, dlat­ego warto zad­bać o uzu­pełnie­nie niedoboru. 

Uzupełnianie kwasu hialuronowego — jak wygląda zabieg?

Zabieg rozpoczy­na się nałoże­nia kre­mu z preparatem znieczu­la­ją­cym. Następ­nie kwas hialuronowy w postaci krys­tal­icznego żelu, za pomocą cienkiej igły lub mikroka­ni­uli wstrzyki­wany jest w miejs­ca potrze­bu­jące odbudowy. 

Zabieg jest bez­pieczny i mało inwazyjny, nie wyma­ga długiej rekon­wales­cencji. Pier­wsze efek­ty widoczne są po 14 dni­ach — w tym cza­sie kwas wiąże wodę i ukła­da się w tkankach. W zależnoś­ci od obszaru ter­apii zabieg trwa od 30 do 90 minut. 

Efek­ty zabiegu to: wymod­e­lowanie owalu twarzy, koś­ci policzkowych, nosa, więk­sza sprężys­tość i  jędrność skóry, spłyce­nie zmarszczek i blizn. Kwas ma również pozy­ty­wny wpływ na pro­ces wiąza­nia wody w komórkach. 

Efek­ty utrzy­mu­ją się  od 6 do 18 miesięcy. 

Modelowanie ust 

Nie należy zapom­i­nać, że upływ cza­su negaty­wnie wpły­wa na jędrność ust. Warto zatem zas­tanow­ić się nad ich naw­ilże­niem, uzu­pełnie­niem obję­toś­ci i pod­kreśle­niem kon­tu­ru. Do wymod­e­lowa­nia ksz­tał­tu ust również stosowany jest kwas hialuronowy.  Doświad­c­zony lekarz medy­cyny este­ty­cznej pomoże dobrać odpowied­ni zabieg oraz ilość preparatu do aktu­al­nych potrzeb Klien­t­ki, dzię­ki czemu efek­ty powin­ny być zad­owala­jące a sam zabieg skuteczny i bezpieczny.