Jak zadbać o skórę po wakacjach?

Słona woda, inten­sy­wne opalanie, wysusza­ją­cy wia­tr oraz mniej cza­su na pielę­gnację pod­czas urlopu to prawdzi­we wyzwanie dla skóry. W jaki sposób zad­bać o skórę, gdy już skończy się bło­go czas odpoczynku? Poniżej kil­ka wskazówek. Zachę­camy do lektury! 

Wakacyjne zagrożenia dla skóry 

Pod­czas let­niego wypoczynku częs­to odpowied­nia ochrona skóry zosta­je zepch­nię­ta na boczne tory. Wielu z nas zapom­i­na o nad­miernym promieniowa­niu słonecznym i ignoru­je codzi­enne rytu­ały pielę­gna­cyjne. Wszys­tko to spraw­ia, że skóra jest narażona na podrażnienia, uszkodzenia czy poparzenia słoneczne. Skutkiem tego może być zniszcze­nie włókien kolagenowych i elastynowych, a co za tym idzie, utra­ta nat­u­ral­nej jędrnoś­ci skóry.

Pielęgnacja skóry po urlopie

Po wakac­jach warto skon­cen­trować się na reg­u­larnej i sys­tem­aty­cznej pielę­gnacji ‒ to jedy­na dro­ga, aby popraw­ić kondy­cję i wygląd skóry.

Poza codzi­en­ną kos­me­tyką w domowym zaciszu, moż­na zde­cy­dować się na zab­ie­ga­mi z zakre­su medy­cyny este­ty­cznej. Jakie zabie­gi w szczegól­noś­ci są zalecane? 

  • Przede wszys­tkim po wakac­jach skóra jest zmęc­zona, wysus­zona i zma­towiona. Dlat­ego pier­wszym krok­iem w kierunku przy­wróce­nia skórze blasku jest właś­ci­we naw­ilżanie. Zde­cy­dować się moż­na na naw­ilżanie skóry spec­jal­nie usieciowanym kwasem hialuronowym ‒ taki zabieg to gwaranc­ja kom­plek­sowej rewital­iza­cji skóry w każdym wieku.
  • Kole­jną kwest­ią jest regen­er­ac­ja, warto wykon­ać peel­ing, który pobudzi  pro­cesy regen­er­a­cyjne. Doświad­c­zony lekarz medy­cyny este­ty­cznej może zapro­ponować peel­ing medy­czny, zabieg z zas­tosowaniem lasera frak­cyjnego dla głęb­szego złuszczenia naskórka.
  • Wam­pirzy lift­ing, czyli osocze bogatopłytkowe to zabieg, pod­czas którego wyko­rzysty­wane  jest osocze krwi pac­jen­ta. Efekt zabiegu to rewital­iza­c­ja skóry, wyrów­nany koloryt, poprawa elasty­cznoś­ci i gęs­toś­ci skóry. 

Podsumowanie 

Słona woda, nad­mierne promie­nie słoneczne Każdy z nas powinien zad­bać o odpowied­nią pielę­gnacją skóry po wakac­jach. Dobrze dobrane kon­sty­ki, codzi­en­na pielę­gnac­ja w połącze­niu z zab­ie­ga­mi medy­cyny este­ty­cznej spraw­ią, że nasza skóra będzie w znakomitej kondy­cji i będzie doskonale prezen­towała się.