Czy menopauza to zmarszczki i początek starości?

Menopauza to czas wielu zmi­an w życiu kobi­ety, wśród owych zmi­an wymienić między inny­mi może­my pogorsze­nie kondy­cji skóry. Na skutek menopauzy skóra sta­je się bardziej wiot­ka, traci blask, a na twarzy pojaw­ia­ją się widoczne zmarszcz­ki. W jaki sposób moż­na temu zaradz­ić? Poniżej kil­ka wskazówek. Zachę­camy do lektury! 

Zmiany skórne a menopauza 

Kondy­c­ja skóry uza­leżniona jest od wielu czyn­ników, nie tylko od wieku danej oso­by, ale również od środowiska, diety, genów czy stanu hor­mon­al­nego ‒ wszys­tko to wpły­wa na pro­ces starzenia się skóry. I cho­ci­aż do zmi­an w wyglądzie skóry dochodzi stop­niowo przez całe życie, to jed­nak w okre­sie menopauzy następu­je najbardziej widocz­na różni­ca. Okres menopauzy to spadek poziomu estro­genów we krwi. W wyniku braku tych hor­monów naskórek sta­je się cieńszy, a skóra traci cenne zaso­by kola­genu. Niedobo­ry estro­genów objaw­ia­ją się też zmniejs­zonym poziomem naw­ilże­nia, utrud­nionym pro­ce­sem goje­nia się ran oraz pogorszoną zdol­noś­cią termoregulacji.

Jak łagodzić skutki menopauzy? 

Aby skutecznie łagodz­ić prob­le­my związane z menopauzą, sto­su­je się ter­apię hor­mon­al­ną zastępczą, o której warto poroz­maw­iać z lekarzem ginekolo­giem. Należy również zwró­cić uwagę na praw­idłową pielę­gnację skóry, pamię­tać o kremach z fil­trem i reg­u­larnie stosować odpowied­nie masecz­ki. Sys­tem­aty­czne zabie­gi uję­dr­ni­a­jące skórę (np. Resty­lane Skin­boost­ers) wykony­wane w gabinecie medy­cyny este­ty­cznej oraz indy­wid­u­al­nie dobrana kom­pozy­c­ja podawanych kok­ta­jli wit­a­minowych na pewno poprawi kondy­cję skóry

Zabiegi medycyny estetycznej a menopauza

Z pomocą w walce z prob­le­ma­mi skórny­mi wywołany­mi przez menopauzę przy­chodzą zabie­gi medy­cyny este­ty­cznej. Pamię­ta­jmy jed­nak, aby na kon­sul­tację udać się do spec­jal­isty, który dys­ponu­je spec­jal­isty­czną wiedzą i, który dokład­nie zdi­ag­nozu­je nasze prob­le­my skórne a następ­nie zapro­ponu­je opty­mal­ny zabieg. 

Wśród najczęś­ciej przeprowadzanych zabiegów wymienić moż­na takie, jak: 

 

Dba­jmy o siebie w każdym wieku, aby skóra była zdrowa i cieszyła blask­iem, to dro­ga nie tylko do atrak­cyjnego wyglą­du, ale też do więk­szej pewnoś­ci siebie i doskon­ałego samopoczucia. 

Podsumowanie

W cza­sie menopauzy kobi­ety zauważyć mogą pogorsze­nie kondy­cji skóry. Jest to rzecz całkowicie nor­mal­na i nie należy popadać w panikę, ale zad­bać o odpowied­nią pielę­gnację, a w razie czego skon­tak­tować się ze spec­jal­istą z zakre­su medy­cyny estetycznej.