Wspaniałe właściwości aloesu dla urody

Aloes od daw­ien daw­na znany jest ze swych prozdrowot­nych i upięk­sza­ją­cych właś­ci­woś­ci. W niek­tórych starożyt­nych kul­tur­ach wspom­ni­ana rośli­na uważana była za mag­iczną, sąd­zono nawet, że zapew­nia duszy nieśmiertel­ność. Co jeszcze warto wiedzieć na ten tem­at? Zachę­camy do lektury! 

Co warto wiedzieć o aloesie? 

Aloes to obec­nie jed­na z najpop­u­larniejszych roślin wyko­rzysty­wanych w kos­me­tyce, medy­cynie i far­ma­cji. Pozyski­wane z aloe­su sok i żel stanow­ią źródło niezbęd­nych do praw­idłowego funkcjonowa­nia ludzkiego orga­niz­mu odży­w­czych sub­stancji, wit­a­min i mikroelementów. 

Zastosowanie aloesu

Jak już wspom­nieliśmy powyżej, aloes zna­j­du­je sze­rok­ie zas­tosowanie. W jakich przy­pad­kach w szczegól­noś­ci jest zalecany? 

1.Pielęgnacja włosów 

Kos­me­ty­ki zaw­ier­a­jące aloes w szczegól­noś­ci zale­cane są do pielę­gnacji włosów cien­kich i kruchych. Dzię­ki kuracji z wyko­rzys­taniem aloe­su, włosy są odży­wione i naw­ilżone, ale nie są obciążone.

2. Głębok­ie nawilżanie

Sub­stanc­je zawarte w aloe­sie docier­a­ją do głębo­kich warstw skóry, dzię­ki czemu dzi­ała­ją akty­wnie i zwięk­sza­ją stopień nawilżenia.

3. Wal­ka z trądzikiem

Po dokład­nym oczyszcze­niu skóry wskazane jest stosowanie pro­duk­tów anty­bak­teryjnych, prze­ci­wza­pal­nych i regeneru­ją­cych. Te wszys­tkie cechy posi­a­da aloes.

4. Wspar­cie dla skóry wrażliwej

Warto sięgnąć po kos­me­ty­ki zaw­ier­a­jące w swoim składzie aloes w przy­pad­ku pielę­gnacji skóry zacz­er­wienionej, wrażli­wej i z płytko ułożony­mi naczynka­mi krwionośny­mi. Cenne skład­ni­ki uko­ją skórę i uspoko­ją nad­miernie rozsz­er­zone naczynka.

5. Łagodze­nie podrażnień

Galaret­ka aloe­sowa wspo­ma­ga pro­ces regen­er­acji uszkod­zonych komórek np. na skutek poparzenia słonecznego, odkaża miejsce ukąszeń komarów, chłodzi i przyspiesza gojenie.