Najczęstsze błędy powodujące zmarszczki na szyi

Skóra szyi jest nieco cieńsza niż skóra twarzy, szy­b­ciej też ule­ga odwod­nie­niu i wiotcze­niu. Co więcej, pro­cesy starzenia skóry i pow­stawa­nia zmarszczek na szyi przyspieszane są przez nasze codzi­enne złe nawyki.

Codzienne błędy  przyspieszające starzenie się skóry

 

  1. Jed­nym z najczęś­ciej popeł­ni­anych błędów jest spryski­wanie szyi per­fuma­mi ‒ zawarty w nich alko­hol może podraż­ni­ać skórę, dlat­ego dobrym pomysłem jest aplikowanie per­fum tylko za usza­mi lub na uprzed­nio natłuszc­zoną kre­mem skórę.
  2. Kole­jny błąd związany jest z postępem tech­nologii i uza­leżnie­niem od kom­put­era i tele­fonu. Efekt długiego uży­wa­nia smart­fona ma nawet już swo­ją nazwę – „szy­ja eseme­sowa”. Dłu­gotr­wałe utrzymy­wanie pochy­lonej głowy nad tele­fonem lub ekranem lap­topa sprzy­ja pow­stawa­niu zmarszczek na szyi. Zatem, aby zre­dukować ryzyko pow­sta­nia nieeste­ty­cznych zmi­an warto ograniczyć sku­pi­anie się na ekranie lub trzy­manie go na wysokoś­ci oczu.
  3. Szyb­sze­mu starze­niu się skóry na szyi sprzy­ja brak sys­tem­aty­cznej pielę­gnacji. Konieczne jest stosowanie odpowied­nich kos­me­tyków naw­ilża­ją­cych i wzmac­ni­a­ją­cych oraz dokładne wklepy­wanie i wma­sowywanie wspom­ni­anych preparatów ‒ codzi­en­ny krót­ki masaż doskonale wzmoc­ni skórę szyi.
  4.  Doskonale sprawdzą się również ćwiczenia takie, jak trzy­manie książ­ki na głowie. Dzię­ki temu wzmoc­n­imy mięśnie szyi, nauczymy się trzy­mać głowę pros­to oraz zre­duku­je­my prob­lem gar­bi­enia się.
  5. Warto również przy­na­jm­niej 1–2 razy w roku udać się do zau­fanego lekarza medy­cyny este­ty­cznej w celu głębok­iego naw­ilże­nia i odży­wienia skóry szyi. Szy­ja zdradza wiek, jest widocz­na, zatem niech będzie piękną wiz­ytówką – dba­jmy o nią każdego dnia.
  6. Choć niewiele osób o tym wie, istot­na jest odpowied­nia pozy­c­ja pod­czas snu, najlepiej spać na ple­cach. Warto też zakupić wypro­filowaną poduszkę i zrezyg­nować z płask­iego jaśka. 
  7.  Zbyt gorą­ca woda niszczy płaszcz hydrolipi­d­owy skóry i ją wysusza, dobrze pamię­tać o tej kwestii pod­czas kąpieli. 
  8. Do mycia szyi lep­iej nie uży­wać gąbek, myjek i szorst­kich rękaw­ic. Dobrze nato­mi­ast zakupić delikat­ny żel myjący. 

Szy­ja i dekolt zdradza­ją nasz wiek, dobrze więc unikać złych nawyków, które spraw­ią, że nasza skóra będzie wyglą­dała o wiele starzej.