4 kroki do doskonałej cery

Codzi­enne oczyszczanie, demak­i­jaż i odpowied­nia pielę­gnac­ja twarzy są niezbędne w drodze do doskon­ałej cery. O czym w szczegól­noś­ci należy pamiętać? 

Jak dbać o cerę? 

Wystar­czy kil­ka prostych kroków, aby nasza skóra odzyskała zdrowy i atrak­cyjny wygląd. Poniżej kil­ka wskazówek. 

  1. Pod­sta­wową kwest­ią jest właś­ci­we oczyszczanie skóry. Najważniejsze jest dokładne zmy­cie mak­i­jażu, kurzu, zanieczyszczeń ‒ może­my zro­bić to za pomocą płynu mice­larnego, mlecz­ka do demak­i­jażu lub żelu myjącego. Przy demak­i­jażu sprawdza­ją się również kos­me­ty­ki wielozadan­iowe, czyli takie, które nie tylko oczyszcza­ją skórę ale jed­nocześnie dzi­ała­ją złuszczająco.
  2. Kole­jnym krok­iem jest usunię­cie martwego naskór­ka, czyli peel­ing. Peel­ing dogłęb­nie oczyś­ci skórę, a dzię­ki temu sub­stanc­je zawarte w kos­me­tykach pielę­gna­cyjnych wchłoną się lep­iej i szy­b­ciej. Pamię­ta­jmy, aby pod­czas   wyboru peelin­gu zwró­cić uwagę na grubość ziarenek.
  3. Dobrze jest sięgnąć po preparaty, które dodatkowo wygładza­ją skórę, zre­duku­ją zaskórni­ki i  zadzi­ała­ją przeciwstarzeniowo.
  4. Częs­to pomi­janym etapem pielę­gnacji twarzy i szyi jest toni­zowanie. To duży błąd, ponieważ toni­zowanie poma­ga przy­wró­cić skórze jej nat­u­ral­ny odczyn pH, który jest usunię­ty na etapie oczyszcza­nia. Pon­ad­to, dzię­ki toniza­cji skóra sta­je się lep­iej naw­ilżona i bardziej elasty­cz­na. Dla cery z niedoskon­ałoś­ci­a­mi przez­nac­zone są spec­jalne toni­ki matu­jące, które reg­u­lu­ją pro­dukcję sebum.
  5. Ostat­nim etapem pielę­gnacji jest naw­ilżanie skóry. Odpowied­nie do skóry krem, boost­er czy serum powin­ny znaleźć się w kos­me­ty­czce każdej z pań. 

 

Pielęgnacja skóry ‒  co jeszcze warto wiedzieć? 

  • Kon­cen­tru­jmy się na doborze kos­me­tyków i wybierzmy te, które będą w najlep­szym stop­niu dos­tosowane do potrzeb naszej skóry. 
  • Waż­na jest również pro­fi­lak­ty­ka prze­ci­wsłonecz­na — dobrze jest uży­wać kremów z filtrem. 
  • Pamię­ta­jmy o częstej i reg­u­larnej wymi­an­ie ręczników oraz poszew­ki na poduszkę. 
  • Ważną rolę w pielę­gnacji twarzy odgry­wa również dieta, pamię­ta­jmy, aby znalazły się w niej zdrowe pro­duk­ty, spoży­wamy warzy­wa i owoce i unika­jmy żywnoś­ci przetworzonej.

Praw­idłowa pielę­gnac­ja poskutku­je piękną, pełną blasku cerą. Warto więc wprowadz­ić w życie powyższe wskazówki. 

Sprawdź również: Jak zad­bać o skórę po wakacjach?