Moje oczy łzawią wieczorem…

Zdarza się, że wiec­zorem po całym dniu nasze oczy łza­w­ią i są zmęc­zone. Łza­w­ie­nie, piecze­nie, zacz­er­wie­nie­nie, uczu­cie suchoś­ci na koniec dnia stanowi pewien dyskom­fort i jest też syg­nałem alar­mowym wysyłanym przez orga­nizm. Czy jest jak­iś sposób aby temu zaradzić?

Łzawienie oczu — przyczyny 

Łza­w­ie­nie oczu jest nat­u­ral­nym mech­a­nizmem obron­nym i zależy od czyn­ników chorobowych oraz mechan­icznych. Co może wywołać łzawienie? 

 • ciało obce w oku
 • suchość oka spowodowana np. zbyt dużą iloś­cią cza­su spęd­zonego przed ekranem monitora 
 • zatar­cie oczu (np. szam­ponem lub kremem)
 • nosze­nie soczewek kontaktowych 
 • niepraw­idłowy wzrost rzęs 
 • sil­ny wiatr 
 • określone zapachy np. cebula 
 • niedrożność kanali­ka łzowego 

Poza funkcją obron­ną, łza­w­ie­nie ma za zadanie utrzymy­wać odpowied­ni poziom naw­ilże­nia oczu oraz ochronę przed kurzem i zanieczyszczeni­a­mi. Jed­nak nad­mierne łza­w­ie­nie może doprowadz­ić do zapale­nia spo­jówek, dlat­ego należy unikać nad­miernego przemęcza­nia oczu i reagować, gdy zauważymy prob­lem z łzawieniem.

Czy jest sposób na łzawiące ze zmęczenia oczy?

Jest, i to nawet nie jeden! Pracu­jąc przed kom­put­erem zde­cy­dowanie mniej mrugamy, co wpły­wa na zwięk­szone wysuszanie gał­ki ocznej. Zad­ba­jmy zatem o reg­u­larne prz­er­wy od patrzenia w mon­i­tor, zamkni­jmy oczy na kil­ka chwil i pozwólmy im odpocząć. Jak jeszcze poradz­ić sobie z łza­w­ią­cy­mi oczami?

 • Bard­zo korzystne jest delikatne przykładanie ciepłych dłoni do powiek. Moż­na ogrzać opusz­ki pal­ców np. o kubek z gorą­cym napo­jem, a następ­nie przyłożyć wewnętrzną stronę złąc­zonych pal­ców do powiek. Ogrzane powie­ki ogrze­ją gał­ki oczne, dzię­ki czemu zwięk­szy się mikrokrąże­nie, a drob­ne struk­tu­ry uleg­ną rozluźnie­niu. Bard­zo ważne jed­nak, żebyśmy nie naciskali pal­ca­mi na powie­ki, ale delikat­nie je przykładali do powierzch­ni skóry. Ten relak­sacyjny gest warto wykony­wać nawet 20 razy dziennie 
 • W trak­cie dnia moż­na zakraplać oczy solą fizjo­log­icz­na, która zmy­je z gałek ocznych zanieczyszczenia i podraż­ni­a­jące drobinki. 
 • Po powro­cie do domu warto dokład­nie zmyć mak­i­jaż i położyć się na moment z zamknię­ty­mi ocza­mi. Te 5–10 min­ut odpoczynku koją­co wpłynie na nasze oczy i poz­woli wyciszyć się całe­mu organizmowi

Dban­ie o oczy jest bard­zo ważne, ponieważ ich dobra kondy­c­ja wpły­wa na poprawne widzenie. 

Zaprasza­my do Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej dr Szczepańska.