Piękno zapisane w genach

Okazu­je się, że od naszych cech gene­ty­cznych zależy zdol­ność skóry do odbu­dowy i regen­er­acji oraz skłon­ność do szyb­szego lub wol­niejszego starzenia się. Ta teo­ria tłu­maczyła­by fakt, że u niek­tórych osób zmarszcz­ki pojaw­ia­ją się znacznie wcześniej niż u innych.

Jak i kiedy zestarzeje się nasz organizm?

Obec­nie możli­we jest wyko­nanie spec­jal­isty­cznych badań gene­ty­cznych. Dzię­ki nim może­my dowiedzieć się np. jak skom­ponować dietę aby była najlepiej dobrana dla naszego orga­niz­mu albo do jakiego rodza­ju sportu nasze ciało jest przys­tosowane w najlep­szym stop­niu. Bada­nia te dostar­cza­ją nam też infor­ma­cji, w jaki sposób starze­je się nasza skóra oraz jakich skład­ników szczegól­nie potrze­bu­je do praw­idłowego funkcjonowania.

Jak wykorzystać tą wiedzę w praktyce?

Kiedy dowiemy się już dokład­nie w jaki sposób prze­b­ie­ga w naszym ciele metab­o­lizm wit­a­miny A, C i B6 – a są to skład­ni­ki mające ogrom­ny wpływ na kondy­cję skóry, moż­na odpowied­nio skom­ponować dietę tak, aby dostar­czyć orga­niz­mowi dokład­nie tego czego potrze­bu­je. Bada­nia gene­ty­czne to prawdzi­wa rewoluc­ja nie tylko w dziedzinie diete­ty­ki ale też kos­me­tologii. Ist­nieją bowiem już tak zwane genokos­me­ty­ki, które zostały stwor­zone spec­jal­nie dla konkret­nych prob­lemów skórnych. Co więcej, jeśli poz­namy swój gene­ty­czny pro­fil może­my nie tylko tak dobrać dietę i kos­me­ty­ki, aby zaspokoić aktu­alne potrze­by orga­niz­mu ale również może­my zapo­b­ie­gać prob­le­mom, które pojaw­ią się w przyszłoś­ci – a pojaw­ią się, ponieważ są uwarunk­owane genetycznie.

Spowolnienie starzenia 

Dzię­ki badan­iom gene­ty­cznym może­my zyskać wiedzę na co zwró­cić uwagę w codzi­en­nym dba­n­iu o ciało. Nieza­leżnie od wyniku, warto pod­jąć uni­w­er­salne dzi­ała­nia, które spowol­nią pro­cesy starzenia:

  • zdrowa dieta, boga­ta w kwasy tłuszc­zowe omega‑3 oraz wit­a­miny i minerały
  • duża ilość wody każdego dnia 
  • reg­u­lar­na akty­wność fizyczna
  • unikanie bezpośred­niej ekspozy­cji na słońce i stosowanie fil­trów prze­ci­wsłonecznych przez cały rok (także zimą!)
  • unikanie uży­wek (alko­holu, papierosów, napo­jów energetycznych)
  • zad­ban­ie o work-life balance 
  • uży­wanie kos­me­tyków dobranych do potrzeb skóry 

Jest wiele sposobów na dłuższe zachowanie młodoś­ci, ale to nau­ka pomoże nam wskazać te, które będą naje­fek­ty­wniejsze. Bada­nia gene­ty­czne pro­filu­ją potrze­by skóry i orga­niz­mu. Praw­da, że nau­ka jest niezwyk­le ciekawa? Korzys­ta­jmy z jej osiąg­nięć. Oczy­wiś­cie, całkowite zahamowanie pro­ce­su starzenia nie jest możli­we, ale moż­na znacznie je spowol­nić i cieszyć się gład­ką, młodą skórą przez dłu­gi czas. 

Zaprasza­my do zabiegów Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej dr Szczepańska.