Floating – relaks maksymalny

Float­ing w języku pol­skim oznacza „płyną­cy”, „unoszą­cy się na powierzch­ni wody”. Jest to Ter­apia Ogranic­zonej Sty­mu­lacji Środowiskowej, inaczej zwana Ter­apią R.E.S.T.

Na czym pole­ga float­ing?
Oso­ba pod­da­ją­ca się zabiegowi wchodzi do spec­jal­nej kap­suły przy­pom­i­na­jącej wyglą­dem wan­nę z pokry­wą. Wewnątrz kap­suła wypełniona jest do ok 24cm głębokoś­ci swoistą mik­sturą wody z solą Epsom (siar­czan mag­nezu). Wysok­ie stęże­nie rozt­woru pozwala na swo­bodne unosze­nie się ciała na powierzch­ni wody bez najm­niejszego wysiłku.
Dodatkowo w kap­sule jesteśmy pozbaw­ieni aż 90% bodźców zewnętrznych, dzię­ki czemu nasz orga­nizm może całkowicie się odprężyć. Woda w kap­sule jest pod­grze­wana do tem­per­atu­ry ciała oraz na bieżą­co fil­trowana, co zapew­nia kom­fort i bez­pieczeńst­wo.
Oso­ba korzys­ta­ją­ca z tego rodza­ju kąpieli nie odczuwa dzi­ała­nia graw­itacji, mięśnie rozluź­ni­a­ją się, spa­da poziom stre­su, nor­mu­je się ciśnie­nie krwi, a mózg znakomi­cie odpoczywa.

Float­ing częs­to porówny­wany jest do zabiegu, który poma­ga w „wyze­rowa­niu” orga­niz­mu, przy­wraca stan równowa­gi jaki ma dziecko zna­j­du­jące się jeszcze w życiu płodowym, w brzuchu swo­jej mamy. Ter­apia pole­cana jest wszys­tkim, którzy prag­ną się zre­lak­sować, rozluźnić ciało, dać sobie szan­sę na pełną regenerację.

Z zabiegu korzys­ta­ją również oso­by zma­ga­jące się z szeregiem różnych schorzeń, takich jak choro­ba Parkin­sona, choro­by nowot­worowe, przewlekłe dolegli­woś­ci bólowe. Ter­apia jest nat­u­ral­na, bez­piecz­na i może przynieść wiele korzyś­ci. W Stanach Zjed­noc­zonych Amery­ki float­ing zysku­je coraz więcej zwolen­ników zarówno wśród zawodowych sportow­ców jak i osób przewlek­le chorych oraz osób, którym zabieg pozwala się odprężyć i zre­gen­erować. W wielu mias­tach w Polsce również są dostęp­ne takie zabiegi.

Zaprasza­my do Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej dr Szczepańska.