Piękny uśmiech

Chy­ba więk­szość z nas jest zda­nia, że piękny uśmiech potrafi zdzi­ałać cuda. Doda­je nam uroku, zjed­nu­je przy­jaciół, zwięk­sza naszą pewność siebie, a niejed­nokrot­nie przesądza o sukce­sie w relac­jach damsko-męs­kich. Nie każdy jed­nak ma równe i proste zęby niczym gwiazdy Hollywood.

Wizyta u ortodonty — pierwszy krok do pięknego uśmiechu 

Kiedyś aparat ortodon­ty­czny kojarzył się z żelaznym i nieeste­ty­cznym „uzbro­je­niem” zębów zakładanym dzieciom i nas­to­latkom. Dzisi­aj, aparat na zębach to bard­zo częsty widok wśród osób dorosłych. Chęć posi­ada­nia pięknego i zdrowego uśmiechu abso­lut­nie nie jest już powo­dem do wsty­du, a wręcz prze­ci­wnie! Moż­na śmi­ało stwierdz­ić, że panu­je prawdzi­wa moda na posi­adanie aparatu ortodon­ty­cznego Obec­nie ist­nieje wiele rodza­jów aparatów ortodon­ty­cznych stałych i ruchomych. Najwłaś­ci­wszy rodzaj aparatu pomoże nam dobrać doświad­c­zony ortodonta.

Usłu­gi ortodon­ty­czne są na bard­zo wysokim poziomie, dlat­ego ist­nieje możli­wość założe­nia aparatu, który będzie całkowicie niewidoczny. Wiąże się to z wyższą ceną, ale gwaran­tu­je kom­fort użytkowania. 

Samodzielne dbanie o uśmiech 

Jeżeli zde­cy­du­je­my się na założe­nie aparatu, musimy nastaw­ić się na szczegól­ną dbałość o higienę jamy ust­nej po każdym, nawet niewielkim posiłku. O czym nie moż­na zapom­nieć nosząc aparat ortodontyczny?

 • reg­u­larnych wiz­y­tach kontrolnych 
 • niejedze­niu twardych pro­duk­tów, które mogą uszkodz­ić aparat np. orzechów lub sus­zonych owoców
 • dokład­nym czyszcze­niu zębów i przestrzeni między zęba­mi a aparatem 
 • uważa­niu przy jedze­niu lep­kich, ciągną­cych się pokar­mów, które mogą zak­leić aparat ortodontyczny
 • unika­niu żucia gumy 

Zakłada­jąc aparat, trze­ba liczyć się z kosztem nie tylko samego aparatu, ale też wiz­yt kon­trol­nych u lekarza oraz zakupu spec­jal­nych preparatów do czyszczenia trud­no dostęp­nych miejsc: 

 • nici den­tysty­czne
 • płyn do płuka­nia jamy ustnej 
 • szc­zotecz­ka ortodontyczna 

Czy warto poświę­cić czas i pieniądze dla pięknego i zdrowego uśmiechu? Ponoć nie ma lep­szej inwest­y­cji, niż inwest­y­c­ja w siebie.

Zaprasza­my do Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej dr Szczepańska.

Chy­ba więk­szość z nas jest zda­nia, że piękny uśmiech potrafi zdzi­ałać cuda. Doda­je nam uroku, zjed­nu­je przy­jaciół, zwięk­sza naszą pewność siebie, a niejed­nokrot­nie przesądza o sukce­sie w relac­jach damsko-męs­kich. Nie każdy jed­nak ma równe i proste zęby niczym gwiazdy Hollywood.

Wizyta u ortodonty — pierwszy krok do pięknego uśmiechu 

Kiedyś aparat ortodon­ty­czny kojarzył się z żelaznym i nieeste­ty­cznym „uzbro­je­niem” zębów zakładanym dzieciom i nas­to­latkom. Dzisi­aj, aparat na zębach to bard­zo częsty widok wśród osób dorosłych. Chęć posi­ada­nia pięknego i zdrowego uśmiechu abso­lut­nie nie jest już powo­dem do wsty­du, a wręcz prze­ci­wnie! Moż­na śmi­ało stwierdz­ić, że panu­je prawdzi­wa moda na posi­adanie aparatu ortodon­ty­cznego Obec­nie ist­nieje wiele rodza­jów aparatów ortodon­ty­cznych stałych i ruchomych. Najwłaś­ci­wszy rodzaj aparatu pomoże nam dobrać doświad­c­zony ortodonta.

Usłu­gi ortodon­ty­czne są na bard­zo wysokim poziomie, dlat­ego ist­nieje możli­wość założe­nia aparatu, który będzie całkowicie niewidoczny. Wiąże się to z wyższą ceną, ale gwaran­tu­je kom­fort użytkowania. 

Samodzielne dbanie o uśmiech 

Jeżeli zde­cy­du­je­my się na założe­nie aparatu, musimy nastaw­ić się na szczegól­ną dbałość o higienę jamy ust­nej po każdym, nawet niewielkim posiłku. O czym nie moż­na zapom­nieć nosząc aparat ortodontyczny?

 • reg­u­larnych wiz­y­tach kontrolnych 
 • niejedze­niu twardych pro­duk­tów, które mogą uszkodz­ić aparat np. orzechów lub sus­zonych owoców
 • dokład­nym czyszcze­niu zębów i przestrzeni między zęba­mi a aparatem 
 • uważa­niu przy jedze­niu lep­kich, ciągną­cych się pokar­mów, które mogą zak­leić aparat ortodontyczny
 • unika­niu żucia gumy 

Zakłada­jąc aparat, trze­ba liczyć się z kosztem nie tylko samego aparatu, ale też wiz­yt kon­trol­nych u lekarza oraz zakupu spec­jal­nych preparatów do czyszczenia trud­no dostęp­nych miejsc: 

 • nici den­tysty­czne
 • płyn do płuka­nia jamy ustnej 
 • szc­zotecz­ka ortodontyczna 

Czy warto poświę­cić czas i pieniądze dla pięknego i zdrowego uśmiechu? Ponoć nie ma lep­szej inwest­y­cji, niż inwest­y­c­ja w siebie.

Zaprasza­my do Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej dr Szczepańska.