Właściwie dobrana pielęgnacja to sekret idealnej cery

Jak dbać o cerę, aby była zdrowa i peł­na blasku? Zasady są proste. Należy reg­u­larnie stosować serum z wit­a­m­iną C, a na noc kos­me­ty­ki z kwasem lub retinolem. Warto też pamię­tać o kremach z fil­trem oraz o praw­idłowym poziomie naw­ilże­nia skóry. Więcej infor­ma­cji zna­jdziecie poniżej. Zachę­camy do lektury!

 

Kosmetyki idealnie do Twojej cery 

Reg­u­lar­na pielę­gnac­ja z wyko­rzys­taniem odpowied­nich kos­me­tyków to dro­ga do odży­wionej, naw­ilżonej, pięknej skóry. Dokładne oczyszczanie skóry, toni­zowanie, naw­ilżanie to priorytet!

Witamina C

Wit­a­m­i­na C jest skutecznym prze­ci­wut­le­ni­aczem, wpły­wa na pro­dukcję kola­genu w skórze i dzi­ała odmładza­ją­co. Wymieniona wit­a­m­i­na spraw­ia, że cera zysku­je zdrowy, promi­en­ny wygląd i wol­niej starze­je się. 

Witamina E 

Wit­a­m­i­na E neu­tral­izu­je wolne rod­ni­ki, ma dzi­ałanie odży­w­cze, regeneru­jące i naw­ilża­jące. Wymieniona wit­a­m­i­na opóź­nia również pro­cesy starzenia i poma­ga w lik­wid­owa­niu plam starczych. 

Retinol 

Retinol, to jed­na z niewielu sub­stancji kos­me­ty­cznych, która dzi­ała zarówno na naskórek, jak i na skórę właś­ci­wą. Reg­u­larne stosowanie retinolu spły­ca zmarszcz­ki, wygładza i uję­dr­nia cerę, doda­je blasku i zmniejsza pory.

Kwasy 

Warto pamię­tać o tym, że codzi­enne złuszczanie naskór­ka, jest jed­nym z najważniejszych ele­men­tów praw­idłowej pielę­gnacji. Kwasy spraw­ią, że skóra stanie się moc­niejsza, zdrowsza i piękniejsza.

Filtry

Skóra starze­je się przede wszys­tkim z powodu dzi­ała­nia promieni UV. To właśnie promie­nie UV powodu­ją utratę jędrnoś­ci i spraw­ia­ją, że na skórze pojaw­ia­ją się zmarszcz­ki i prze­bar­wienia. Stosowanie kremów z fil­trem to sposób, by zachować zdrowy wygląd na dłużej.

Pantenol 

Pan­tenol ma dzi­ałanie regeneru­jące i prze­ci­wza­palne, ma właś­ci­woś­ci łagodzące, naw­ilża i wygładza naskórek. 

Kosmetyki nawilżające

Kos­me­ty­ki naw­ilża­jące poma­ga­ją odbu­dować warst­wę lipi­d­ową skóry, a tym samym chronią ją przed dzi­ałaniem czyn­ników zewnętrznych i przyspies­zonym starze­niem. Takie preparaty dzi­ała­ją nie tylko naw­ilża­ją­co, ale też koją­co i nawilżająco.

Podsumowanie

Kos­me­ty­ki o odpowied­nim składzie i ich reg­u­larne stosowanie z pewnoś­cią pozy­ty­wnie wpłyną na kondy­cję skóry. W przy­pad­ku jakichkol­wiek prob­lemów skórnych dobrze też zde­cy­dować się na kon­sul­tację ze specjalistą. 

Warto dbać o swo­ją skórę kompleksowo!

Zaprasza­my do Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej dr Szczepańska.