Czy botoks jest bezpieczny i kiedy warto go stosować?

Spis treś­ci:

  1. Dlaczego botoks jest bezpieczny?
  2. Wstrzyki­wanie botok­su — o czym należy pamiętać?
  3. Kiedy najlepiej pod­dać się zabiegowi? 
  4. Botoks a bard­zo widoczne zmarszczki

Im wcześniej zaczniesz dbać o skórę, tym wol­niej będzie starza­ła się ‒ zabie­gi pro­fi­lak­ty­czne stanow­ią jeden z filarów medy­cyny este­ty­cznej. Jed­nym z częś­ciej przeprowadzanych zabiegów jest botoks, już dziś przekon­aj się jak naprawdę dzi­ała taka sub­stanc­ja i dlaczego nie trze­ba bać się jej. Zaprasza­my do lektury!

 

Dlaczego botoks jest bezpieczny?

Wiele osób rezygnu­je z ostrzyki­wa­nia twarzy botok­sem z obawy o bez­pieczeńst­wo zabiegu. Czy są to słuszne wąt­pli­woś­ci? Nie! Botoks jest bez­piecznym zabiegiem, a jego efek­ty są po pros­tu przewidywalne.

Zaczni­jmy od tego że botoks jest sub­stancją nat­u­ral­na, która wyko­rzysty­wana jest w lecznictwie od wielu lat. Sub­stanc­ja podawana jest punk­towo ‒ wstrzyki­wana jest w mięśnie, które chce­my zre­lak­sować, co umożli­wia wygładze­nie zmarszczek mim­ic­znych. Co więcej, daw­ki wstrzyki­wanej sub­stancji są tak mikroskopi­jne, że nie mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego organizmu.

 

Wstrzykiwanie botoksu — o czym należy pamiętać?

Mimo tego że botoks jest sub­stancją bez­pieczną należy pamię­tać o kilku istot­nych kwes­t­i­ach. Przede wszys­tkim zabieg powinien być przeprowad­zony przez osobę mającą odpowied­nie kom­pe­tenc­je, nieu­miejętne podanie sub­stancji może skutkować unieru­chomie­niem twarzy, a nawet jej asymetrią oraz bard­zo napiętą skórą. 

Ważne też, by przed zabiegiem skon­sul­tować się z lekarzem i upewnić, że nie ma żad­nych prze­ci­wwskazań do zabiegu, prze­ci­wwskazaniem mogą być przyj­mowane wcześniej anty­bio­ty­ki czy uszkodzenia skóry pow­stałe w wyniku mezoter­apii czy po zab­ie­gach laserowych.

Należy też zachować odpowied­nie odstępy pomiędzy zab­ie­ga­mi, botoks nie powinien być wstrzy­many czesciej niz co trzy miesiące. 

 

Kiedy najlepiej poddać się zabiegowi?

Jaki jest najlep­szy wiek na rozpoczę­cie zabiegów ostrzyki­wa­nia twarzy botok­sem? Odpowiedź jest pros­ta, im szy­b­ciej tym lep­iej, na taki zabieg może­my zde­cy­dować się już po 25 roku życia.  W przy­pad­ku osób bard­zo młodych botoks zadzi­ała pro­fi­lak­ty­cznie. Dlaczego? 

Ponieważ sprawi, że dana oso­ba odzwyczai się od niekon­trolowanego uży­wa­nia mięśni w okol­i­cy czoła i oczu. Dzię­ki temu nawet po zaprzes­ta­niu  dzi­ała­nia sub­stancji pac­jen­t­ka bądź pac­jent będą po pros­tu mniej marszczyć się.

 

Botoks a bardzo widoczne zmarszczki

Botoks to dobre rozwiązanie również w przy­pad­ku osób starszych, które mają sil­nie zaz­nac­zone zmarszcz­ki. Sub­stanc­ja będzie stop­niowo wygładzać bruzdy, oczy­wiś­cie wszys­tko zajmie więcej cza­su niż w przy­pad­ku osób młodych. 

Najważniejsze! Efekt koń­cowy zależy od iloś­ci podanego leku, moż­na więc uzyskać różny stopień zre­lak­sowa­nia mięśni: od maksy­mal­nego z zupełnie nieru­chomym czołem, do min­i­mal­nego z zachowaną ruchomoś­cią wybranych okolic.

Czyli dla każdego coś miłego – każdy może uzyskać taki efekt z którym czu­je się najlepiej.