Peelingi twarzy

Spis treś­ci:

  1. Peel­ing ‒ sposób na czys­tą, gład­ką skórę
  2. Jak dzi­ała­ją  peelin­gi medyczne?
  3. Kiedy wykon­ać peeling?
  4. Peelin­gi medy­czne — na co zwró­cić uwagę?
  5. Peelin­gi w Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej dr Szczepańska

 

Peeling ‒ sposób na czystą, gładką skórę

Jeśli chcesz mieć świeżą i promi­en­ną cerę, nie ma lep­szego sposobu niż peelin­gi ‒ wal­czą z niedoskon­ałoś­ci­a­mi, zapo­b­ie­ga­ją starze­niu, poma­ga­ją pozbyć się prze­bar­wień i odświeża­ją koloryt cery. Co jeszcze warto wiedzieć na tem­at peel­ingów medy­cznych? Zachę­camy do lektury! 

Jak działają  peelingi medyczne?

Peel­ing pole­ga na rozprowadze­niu po powierzch­ni skóry mieszaniny kwasów  o odpowied­nim stęże­niu. Znieczu­le­nie nie jest wyma­gane, a pac­jent nie odczuwa dyskomfortu. 

Peelin­gi medy­czne poma­ga­ją zwęz­ić pory, zmniejszyć łojo­tok, wspier­a­ją lecze­nie trądziku i lik­widu­ją blizny potrądzikowe. Ów zabieg spraw­ia, że skóra prze­bu­dowu­je się, ma wyrów­nany koloryt, wyglą­da zdrowo i po pros­tu pięknie. 

Kiedy wykonać peeling?

Najlep­szy czas na wykony­wanie peel­ingów to jesień i zima, jest to bard­zo istotne, ponieważ pod­dawana złuszcza­niu skóra nie może być wys­taw­iana na dzi­ałanie słoń­ca ‒może to doprowadz­ić do pow­sta­nia prze­bar­wień. Aby zmaksy­mal­i­zować skuteczność dzi­ała­nia peel­ingów, należy je wykon­ać w serii 2–3 zabiegów. Wtedy skóra jest najin­ten­sy­wniej pobud­zona do regen­er­acji i ma szan­sę na pełną przebudowę.

Peelingi medyczne — na co zwrócić uwagę? 

Warto też zwró­cić uwagę na głębokość zabiegu: im więk­sza – tym lep­szy efekt koń­cowy. Głęb­sze zabie­gi są jed­nak bardziej drażniące i dlat­ego powin­ni je wykony­wać tylko lekarze, ponieważ wiedzą oni jak poradz­ić sobie z ewen­tu­al­ny­mi problemami.

Peelingi w Akademii Medycyny Estetycznej dr Szczepańska

Zaprasza­my na zabie­gi do Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej dr Szczepańs­ka, a pon­ad­to zaprasza­my do lek­tu­ry cyk­lu postów: Lep­iej zapo­b­ie­gać zaw­ier­a­ją­cych opis zabiegów profilaktycznych.