Poznaj olejek z dzikiej róży

Ole­jek z dzikiej róży jest jed­ną z najbardziej cen­nych sub­stancji pielę­gna­cyjnych. Warto mu się przyjrzeć bliżej. Ole­jek ten jest niezwyk­le bogaty w prze­ci­wut­le­ni­acze, które skutecznie wal­czą z proce­sa­mi starzenia się skóry, korzyst­nie wpły­wa­ją na jakość skóry, jej właś­ci­wą elasty­czność i jędrność. Dodatkowo, ole­jek z dzikiej róży zaw­iera duże iloś­ci kwa­su linolowego, który doskonale łagodzi stany zapalne oraz chroni skórę przed pow­stawaniem wielu nieko­rzyst­nych zmi­an takich jak trądzik.

Bogact­wo wit­a­miny A i C znakomi­cie odży­wia skórę i przy­wraca jej młodzieńczy zdrowy wygląd. Dzię­ki ole­jkowi może­my skutecznie wspo­ma­gać regen­er­ację skóry, jej odbu­dowę, a także redukować ist­niejące uszkodzenia naskór­ka pow­stałe na skutek inten­sy­wnego peelin­gu, nad­miernego złuszcza­nia, szkodli­wego dzi­ała­nia kli­matyza­cji i suchego powi­etrza oraz kon­sek­wencji stosowa­nia niek­tórych pro­duk­tów przeciwtrądzikowych.
Sys­tem­aty­czne stosowanie ole­jku z dzikiej róży reduku­je mikropęknię­cia w skórze, dzię­ki czemu hamowana jest dal­sza utra­ta wilgo­ci, a zanieczyszczenia i drob­nous­tro­je przes­ta­ją dostawać się w głąb naszego ciała. Niezwyk­le istotne jest, że ole­jek z dzikiej róży przyniesie korzyś­ci tylko w połącze­niu z inny­mi sub­stanc­ja­mi pielęgnu­ją­cy­mi. Sam, w czys­tej postaci będzie zatykał pory i osi­adał na powierzch­ni skóry. Dlat­ego warto zapoz­nać się ze skła­dem chemicznym kupowanych kos­me­tyków i wybier­ać te, które zaw­ier­a­ją w sobie ole­jek z dzikiej róży.