Zamykanie naczynek krwionośnych

Spis treś­ci:

  1. Zmniejs­zona elasty­czność naczyń krwionośnych
  2. Jak dbać o tak wrażli­wą skórę?
  3. Medy­cy­na este­ty­cz­na ratunkiem dla rozsz­er­zonych naczyń krwionośnych

Chy­ba każdy kiedyś spłonął rumieńcem na skutek zaw­sty­dzenia, zden­er­wowa­nia albo zjedzenia gorącej lub bard­zo pikant­nej zupy. Jest to całkowicie nor­mal­na reakc­ja orga­niz­mu i nie należy prze­j­mować się tym ‒ o ile kolor naszej twarzy wraca do nor­mal­nego stanu w cza­sie podob­nym, w jakim pojaw­iło się moc­ne zacz­er­wie­nie­nie. Jeśli rumieńce utrzy­mu­ją się przez dłuższy czas i zaognione policz­ki nie chcą bled­nąć mimo mija­ją­cych min­ut, to warto zain­tere­sować się tym stanem rzeczy.

Zmniejszona elastyczność naczyń krwionośnych 

Utrzy­mu­jące się zacz­er­wie­nie­nie może świad­czyć o zmniejs­zonej elasty­cznoś­ci małych naczyń krwionośnych. Niewielu pac­jen­tów zda­je sobie sprawę z tego, że ignorowanie tego typu prob­le­mu będzie skutkować pogorsze­niem kondy­cji naczynek krwionośnych, pow­stawaniem dłu­gotr­wałych stanów zapal­nych oraz roz­wo­jem nieko­rzyst­nych zmi­an takich jak trądzik różowaty. Warto więc — w trosce o własne zdrowie i kom­fort, skon­sul­tować się ze spec­jal­istą, który zapro­ponu­je opty­malne rozwiązania. 

Jak dbać o tak wrażliwą skórę?

Cera naczynkowa wyma­ga spec­jal­nego trak­towa­nia, delikat­nej i reg­u­larnej pielę­gnacji oraz stosowa­nia odpowied­nich kos­me­tyków. Najlepiej zaopa­trzyć się w pro­duk­ty przez­nac­zone dla skóry naczynkowej i wrażli­wej. Nie należy zapom­i­nać o odpowied­nim oczyszcza­niu za pomocą mlecz­ka kos­me­ty­cznego lub toniku dla cery naczynkowej oraz o reg­u­larnym stosowa­niu peelin­gu enzy­maty­cznego. Sys­tem­aty­czne nakładanie maseczek naw­ilża­ją­cych, odży­w­czych i wspo­ma­ga­ją­cych regen­er­ację również znacznie poprawi kondy­cję wyma­ga­jącej skóry. 

Medycyna estetyczna ratunkiem dla rozszerzonych naczyń krwionośnych

Oprócz domowej pielę­gnacji moż­na zde­cy­dować się  na laserowe zamykanie naczynek w pro­fesjon­al­nym gabinecie medy­cyny este­ty­cznej. Jed­nak, decy­du­jąc się na taki zabieg, pamię­ta­jmy o koniecznoś­ci wcześniejszej wiz­y­ty kon­sul­ta­cyjnej oraz wyborze zau­fanego specjalisty.