Przepis na domowy eliksir młodości

Czy możli­we jest, aby w domowym zaciszu stworzyć elik­sir młodoś­ci? Oczy­wiś­cie! Pod­powiemy nawet, że przy­go­towanie go jest bard­zo proste, a wszys­tkie skład­ni­ki bez prob­le­mu zna­jdziemy z kuch­ni bądź w najbliższym sklepie. Więcej na ten tem­at przeczyta­cie poniżej. 

Naturalny eliksir młodości 

Pros­ta w przy­go­towa­niu mik­stu­ra, do której przy­go­towa­nia potrzeb­ne są wyłącznie nat­u­ralne, ogóln­o­dostęp­ne skład­ni­ki pomoże nam w redukcji stanów zapal­nych, poprawi elasty­cznoś­ci skóry, odży­wi nasze stawy i ścięgna, a nawet w poprawi funkcję rogów­ki oka. To nie koniec! Ta nieskom­p­likowana mieszan­ka to dro­ga do min­i­mal­iza­cji wielu dolegli­woś­ci, między inny­mi takich, jak bóle mięśni i stawów, osteo­poroza, osła­bi­e­nie mięś­nia ser­cowego, prob­le­my z krąże­niem, menopauza, pow­ięk­szony gruc­zoł prostaty, cukrzy­ca, osłabiona funkc­ja wątro­by, wczesne ozna­ki starzenia się skóry czy po pros­tu ogólne, znane wielu z Was osła­bi­e­nie organizmu.

Eliksir z pestek dyni

Skład­ni­ki:

  • 6 łyżek pestek dyni
  • 1 łyż­ka siemienia lnianego
  • 1 łyż­ka sezamu
  • ½ łyżecz­ki cynamonu
  • 1 łyż­ka miodu
  • 1 łyż­ka melasy
  • sok z połowy cytryny

Wyko­nanie: 

Pest­ki z dyni obier­amy z łupek, a następ­nie miesza­my z pozostały­mi skład­nika­mi i mie­limy. Mik­su­je­my całość, aż do pow­sta­nia kon­sys­tencji syropu. Tak przy­go­towaną mik­sturę przekładamy do słoicz­ka i prze­chowu­je­my przez kil­ka dni.

Stosowanie: 

1 łyżkę elik­siru spoży­wamy każdego dnia rano. Kiedy por­c­ja się skończy moż­na przy­go­tować kole­jną i stosować ją do momen­tu, gdy zauważymy poprawę samopoczu­ci i kondy­cji organizmu. 

Eliksir z  klasztoru tybetańskiego

Skład­ni­ki: 

Do przy­go­towa­nia elik­siru nie potrze­bu­je­my wielu skład­ników, wystarczą:

  • 300 g czosnku
  • 1kg cytryn
  • litr wody 

Wyko­nanie: 

Cytryny obier­amy ze skór­ki i mie­limy, następ­nie mie­limy lub siekamy czos­nek i wszys­tko razem miesza­my. Naszą mik­sturę gotu­je­my na wol­nym ogniu przez około 15 min­ut, następ­nie odstaw­iamy do wystyg­nię­cia. Następ­nie elik­sir przele­wamy do szk­lanego słoja

Stosowanie 

Każdego ran­ka, na pusty żołądek spoży­wamy jed­ną łyżeczkę  elik­siry. Należy to robić przez 25 dni, a następ­nie rozpocząć 10 dniową przerwę. 

Przy­go­towany elik­sir może wspo­ma­gać lecze­nie cukrzy­cy, wzmac­nia układ odpornoś­ciowy, odmładza orga­nizm, a także obniża poziom cho­les­terolu, wszys­tkie te kwes­t­ia maja dobry wpływ na kondy­cję orga­niz­mu, a co za tym idzie, na nasz wygląd i samopoczucie. 

Trze­ba pamię­tać, że tego typu mik­stu­ry mogą stanow­ić jedynie wspo­ma­ganie dla naszego zdrowia, nato­mi­ast nigdy nie zastąpią one odpowied­nich środ­ków leczniczych, dlat­ego jeżeli zaob­ser­wu­je­my jakiekol­wiek niepoko­jące objawy to w pier­wszej kole­jnoś­ci powin­niśmy udać się do lekarza. 

Podsumowanie 

Wystar­czy kil­ka nat­u­ral­nych, ogóln­o­dostęp­nych skład­ników, aby przy­go­tować nat­u­ral­ny elik­sir młodoś­ci, dzię­ki które­mu poczu­je­my się zdrowiej i lep­iej. Pamię­ta­jmy jed­nak, że w razie prob­lemów ze zdrowiem niezbęd­na jest wiz­y­ta u specjalisty. 

Zobacz również: https://drszczepanska-ame.pl/aktualnosci/czy-menopauza-to-zmarszczki-i-poczatek-starosci/