Dlaczego zabiegi powinien wykonywać lekarz

Spis treś­ci:

  1. Wiedza z zakre­su anatomii, chorób
  2. Kon­sul­tac­je ze spec­jal­istą medy­cyny estetycznej
  3. Pod­sumowanie

Nieza­leżnie od tego czy decy­du­je­my się na botoks, peel­ing medy­czny, czy osocze bogatopłytkowe pamię­ta­jmy, że zabieg powinien być wykony­wany przez osobę o odpowied­nich kom­pe­tenc­jach, najlepiej przez lekarza. Dlaczego to takie ważne? 

Wiedza z zakresu anatomii, chorób 

Lekarze mają odpowied­nie wyk­sz­tałce­nie, dys­ponu­ją sze­roką wiedzą na tem­at wielu chorób i potrafią połączyć różne fak­ty. Oso­ba bez odpowied­nich kom­pe­tencji może uznać za nieis­totne kwest­ie, które  w rzeczy­wis­toś­ci mają ogrom­ną wagę, nie połączy ona fak­tów, które na pozór nie mają z sobą nic wspól­nego. Roz­mowa z lekarzem z pewnoś­cią dostar­czy nam wielu istot­nych infor­ma­cji na tem­at naszego zdrowia i pomoże wybrać opty­malne rozwiązanie. 

Konsultacje ze specjalistą medycyny estetycznej 

Pod­czas kon­sul­tacji spec­jal­ista przeprowadza wnikli­wy wywiad, dzię­ki czemu może dowiedzieć się wielu ważnych rzeczy na tem­at naszego stanu zdrowia. Przede wszys­tkim należy powiedzieć lekar­zowi czy aktu­al­nie odczuwamy jakieś dolegli­woś­ci, czy cho­ru­je­my na coś w tym momen­cie lub leczymy się przewlek­le, jakie leki zaży­wamy oraz czy w przeszłoś­ci pod­dal­iśmy się jakimś zabiegom. Te wszys­tkie infor­ma­c­je mają ogromne znacze­nie dla naszego bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo podczas i po zabiegach 

Niek­wes­t­ionowaną zaletą wykony­wa­nia zabiegów medy­cyny este­ty­cznej przez lekarza jest fakt, że z racji swo­jego wyk­sz­tałce­nia świet­nie zna on anatomię człowieka. Dzię­ki temu spec­jal­ista potrafi wykon­ać zabie­gi wyma­ga­jące wiedzy i pre­cyzji w sposób skuteczny oraz bez­pieczny. Co więcej, w przy­pad­ku ewen­tu­al­nych powikłań poz­a­biegowych spec­jal­ista będzie mógł naty­ch­mi­as­towo inter­we­niować i od razu wdrożyć odpowied­nie leczenie.

Jest to niezwyk­le istotne, ponieważ, mówiąc o zab­ie­gach medy­cyny este­ty­cznej, należy wspom­nieć o ryzyku spowodowa­nia trwałych zmi­an w wyglądzie zewnętrznym.

Podsumowanie

Mając na uwadze swo­je własne bez­pieczeńst­wo, powin­niśmy staran­nie wybier­ać spec­jal­istów jakim powierzymy swo­je zau­fanie i iść do doświad­c­zonych już lekarzy medy­cyny este­ty­cznej.