Sekret Klopatry

Chy­ba każdy słyszał o Kleopa­trze ? Wszyscy wiemy, że była wyjątkowo piękną kobi­etą i do dzisi­aj kojar­zona jest z ucieleśnie­niem egip­skiej bogi­ni. Wład­czyni starożyt­nego Egip­tu miała szereg możli­woś­ci aby stosować wszelkie dostęp­ne wów­czas zabie­gi upięk­sza­jące. Jakie są sekre­ty Kleopatry? 

Sekret ukryty w naturze 

Bard­zo odży­w­cze kąpiele Kleopa­try zaw­ier­ały dodatek mle­ka z mio­dem. Każ­da z nas może przy­go­tować dla siebie odpowied­nie mik­stu­ry i wykon­ać prawdzi­we zabie­gi kos­me­ty­czne rodem ze starożytności. 

Kleopa­tra dbała o swo­je ciało korzys­ta­jąc z dobrodziejstw całkowicie nat­u­ral­nych skład­ników, dostęp­nych również dzisi­aj. Chy­ba naj­cen­niejszy­mi sub­stanc­ja­mi, z których przy­go­towywano mik­stu­ry do pielę­gnacji twarzy był miód i świeży aloes, które doskonale naw­ilża­ją skórę i nada­ją jej gład­kość oraz sprężys­tość. Dzię­ki tym nieskom­p­likowanym zabiegom skóra Kleopa­try była jed­wabiś­cie miękka.

Aby jeszcze bardziej wygładz­ić skórę stosowany był peel­ing, który stanow­iła mieszan­i­na śmi­etany i ziar­nistej soli morskiej. Kleopa­tra mogła poszczy­cić się również gęsty­mi i lśnią­cy­mi włosa­mi. Częs­to stosowała wzmac­ni­a­jącą maseczkę z żółtek jaj oraz płukankę z pokrzy­wy i chmielu. Jak widać, wszys­tkie wymienione skład­ni­ki zna­jdziemy w swo­jej kuchni ?

Zobacz również: Właś­ci­wie dobrana pielę­gnac­ja to sekret ide­al­nej cery

Naturalna pielęgnacja w domu 

Obec­nie niemal do wszys­t­kich pro­duk­tów uży­wanych przez nas każdego dnia, dodawane są kon­ser­wan­ty oraz prz­eróżne sztuczne skład­ni­ki chemiczne, dlat­ego może warto zas­tanow­ić się nad zas­tosowaniem w pełni nat­u­ral­nych substancji ?

Jakie nat­u­ralne kos­me­ty­ki może­my przy­go­tować w domu?

  • peel­ing z kawy — poma­ga złuszczyć martwy naskórek i dzi­ała pozy­ty­wnie na krąże­nie krwi.
  • maseczkę na włosy z mio­du — naw­ilża, nada­je sprężys­tość kos­mykom i łagodzi stany zapalne skóry głowy. 
  • maseczkę na twarz z jogur­tu i płatków owsianych — nat­u­ral­ny, łagod­ny peel­ing. Jogurt roz­jaś­nia i odży­wia skórę twarzy. 
  • kom­pres z zielonego ogór­ka na pod­krążone oczy — ogórek dzi­ała na opuch­liznę i cie­nie pod ocza­mi. Moż­na go zastąpić też kom­p­re­sem z czarnej herbaty. 
  • peel­ing cukrowy do ust i ciała — peel­ing z dodatkiem cukru jest bard­zo moc­ny, dlat­ego nie zale­ca się go do twarzy.

Wiele pro­duk­tów kuchen­nych i kos­me­ty­cznych może­my wyko­rzys­tać do tworzenia włas­nych kos­me­tyków. Tego typu mik­stu­ry nie zastąpią pro­fesjon­al­nej pielę­gnacji w gabinecie, ale ułatwią codzi­enne dban­ie o skórę twarzy i ciała. Proste, prawda?