Czym jest lipofilling/liposukcja?

Spis treś­ci:

  1. Lipofill­ing ‒ dro­ga do ide­al­nej figury
  2. Tkan­ka tłuszc­zowa a komór­ki macierzyste
  3. Pod­sumowanie

Zabieg, który zysku­je na coraz więk­szej pop­u­larnoś­ci to lipofill­ing. Jest to przeszczep włas­nej tkan­ki tłuszc­zowej z jed­nego miejs­ca w drugie. Miejsce, z którego pobiera się przeszczep to obszar nagro­madzenia tłuszczu ‒ tłuszczu, którego chce­my się pozbyć. Rejony ciała najczęś­ciej przy­go­towywane do odsysa­nia tłuszczu to uda, bio­dra, brzuch, bocz­ki, ple­cy, ramiona. Z kolei miejsce, gdzie wszczepi­any jest tłuszcz to zazwyczaj twarz, pier­si lub pośladki.

Lipofilling ‒ droga do idealnej figury 

Lipofill­ing umożli­wia pow­ięk­sze­nie bius­tu, odpowied­nie wymod­e­lowanie twarzy lub wypro­filowanie poślad­ków bez nad­miernego ryzy­ka jakim bezsprzecznie jest oper­ac­ja wszczepi­a­nia sztucznych implan­tów. Dzię­ki temu zabiegowi może­my dosłown­ie wyrzeźbić swo­je ciało i uzyskać fig­urę o jakiej marzyliśmy. Lipofill­ing daje możli­wość usunię­cia niech­cianych fałdek tłuszczu i wyek­sponowanie kuszą­cych krągłoś­ci w miejs­cach pożądanych ?.

Tkanka tłuszczowa a komórki macierzyste 

Należy tutaj pod­kreślić, że tkan­ka tłuszc­zowa jest bard­zo boga­ta w komór­ki macierzyste! Dlaczego to takie istotne? Otóż komór­ki macierzyste znakomi­cie wpły­wa­ją na odnowę i regen­er­ację skóry, sty­mu­lu­ją one pro­cesy napraw­cze zachodzące w naszym orga­nizmie. Dzię­ki temu, w miejs­cu poda­nia tłuszczu z komórka­mi macierzysty­mi skóra nabiera znacznie młod­szego wyglą­du, a cera jest świeża i peł­na blasku. ?

Liposukcja — co jeszcze warto wiedzieć?

Lipofill­ing jest zabiegiem bez­piecznym dla zdrowia. Niek­wes­t­ionowaną zaletą jest również fakt, że przeszczepi­any jest włas­ny tłuszcz pac­jen­ta, nie ma zatem żad­nego ryzy­ka odrzuce­nia przeszczepu ani wys­tąpi­enia reakcji aler­gicznej ze strony naszego orga­niz­mu. Zabieg koniecznie należy poprzedz­ić kon­sul­tacją u doświad­c­zonego i zau­fanego lekarza specjalisty.

Podsumowanie 

Zabie­gi medy­cyny este­ty­cznej, w tym lipo­sukc­ja zysku­ją coraz więk­szą pop­u­larność. przeprowad­zone w odpowied­ni sposób dają efek­ty w postaci wyrzeźbionej fig­ury i młod­szego, atrak­cyjnego wyglądu.