Bezpieczna i skuteczna korekta nosa za pomocą kwasu hialuronowego

Spis treś­ci:

  1. Kwas hialuronowy drogą do zgrab­ne­go nosa 
  2. Jak wyglą­da mod­e­lowanie nosa kwasem hialuronowym?
  3. Zale­ty korek­ty kwasem hialuronowym 
  4. Pod­sumowanie

Manka­ment urody w postaci niezbyt ksz­tałt­nego i niez­grab­ne­go nosa potrafi być wyjątkowo upor­czy­wy i przykry. Nawet niewiel­ki defekt oglą­dany każdego dnia w lus­trze oraz świado­mość, że każ­da spotkana oso­ba widzi naszą niedoskon­ałość rodzi ogromne kom­pleksy. Warto zaoszczędz­ić sobie tego wszys­tkiego i zde­cy­dować się na korek­tę nosa. 

Kwas hialuronowy drogą do zgrabnego nosa 

Niech­ciany garb na grz­biecie nosa lub opada­ją­cy koniuszek przekłada­ją się na spadek pewnoś­ci siebie oraz zaniże­nie samooce­ny, co częs­to utrud­nia zaw­ieranie nowych zna­jo­moś­ci. Na całe szczęś­cie medy­cy­na este­ty­cz­na doskonale radzi sobie z taki­mi przypadkami. 

Dzię­ki medy­cynie este­ty­cznej oraz zabiegom z uży­ciem kwa­su hialuronowego nie trze­ba pod­dawać się inwazyjnym zabiegom chirurgii plas­ty­cznej. Z powodze­niem moż­na dokon­ać mod­e­lowa­nia ksz­tał­tu nosa za pomocą kwa­su hialuronowego.

 

Jak wygląda modelowanie nosa kwasem hialuronowym? 

Cały zabieg trwa około 15–30 min­ut i pole­ga na wypełnie­niu za pomocą bard­zo cienkiej igły i gęstego preparatu miejsc, które wyma­ga­ją korek­ty. Zabieg może prze­b­ie­gać w znieczu­le­niu lub bez znieczulenia. 

 

Zalety korekty kwasem hialuronowym 

Jest to szy­b­ki i bez­pieczny zabieg, dają­cy oczeki­wane rezul­taty oraz nat­u­ral­ny wygląd. Naty­ch­mi­ast po aplikacji kwa­su, widoczne jest sko­ry­gowanie ksz­tał­tu nosa, redukc­ja nierównoś­ci oraz uzu­pełnie­nie ubytków. Skutecznie moż­na pod­nieść opada­ją­cy koniuszek nosa, wyszczu­plić cały nos oraz wymod­e­lować go i nadać mu oczeki­wany kształt.

 

Podsumowanie 

NIez­grab­ny nos może być przy­czy­na kom­pleks ow i złego samopoczu­cia, doskon­ałym rozwiązaniem w takim przy­pad­ku jest korek­ta ksz­tał­tu nosa kwasem hialuronowym. Ważne jed­nak, aby taki zabieg przeprowadz­iła oso­ba o odpowied­nich kompetencjach.