Galderma Anatomy Masterclass in Aesthetic Medicine

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1533537311872{margin-bottom: 0px !important;}”]Szkolimy się, bo dbamy o naszych Pac­jen­tów! Bezus­tan­nie pracu­je­my nad zwięk­szaniem swo­jej wiedzy i cią­gle doskon­al­imy swo­je umiejęt­noś­ci. Dzi­ałamy zgod­nie z mis­ją: NATURALNE PIĘKNO – Z NAMI JESTEŚ BEZPIECZNA!
Podglą­damy i uczymy się od najlep­szych. W dni­ach 18–19 czer­w­ca w Poz­na­niu odbyło się spec­jal­isty­czne szkole­nie, które poprowadz­ił znakomi­ty wykład­ow­ca anatomii dr Dalvi Humzah. Była to fan­tasty­cz­na okaz­ja, aby pod okiem mis­trza móc pod­nieść swo­je kwal­i­fikac­je i nauczyć się czegoś nowego. Wprost nie moż­na było prze­gapić takiej szansy!
Szkole­nie okaza­ło się niezwyk­le ciekawe oraz pełne inspiru­ją­cych momen­tów. Mieliśmy szan­sę przećwiczyć najnowsze tech­ni­ki oraz doskon­al­ić stosowane już metody podawa­nia kwa­su hialuronowego. Nasz mis­trz uważnie obser­wował nasze poczy­na­nia oraz chęt­nie pod­powiadał i tłu­maczył istotne kwestie.
Dzię­ki akty­wne­mu uczest­nicze­niu w takich właśnie szkole­ni­ach mamy możli­wość współpra­cy z najlep­szy­mi, może­my wymieni­ać się doświad­czeni­a­mi oraz mamy szan­sę wzbo­gacić swój warsz­tat. W rezulta­cie zabie­gi które ofer­u­je­my są bez­pieczne dla naszych Pac­jen­tów oraz w nat­u­ral­ny sposób wydoby­wa­ją i pod­kreśla­ją Wasze piękno.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2”][vc_single_image image=“3526” img_size=“full” alignment=“center”][/vc_column][vc_column width=“1/2”][vc_single_image image=“3527” img_size=“full” alignment=“center”][/vc_column][/vc_row]