Jak długo kwas hialuronowy utrzymuje się w skórze i od czego to zależy?

Wiele naszych pac­jen­tek, jak i pac­jen­tów, zas­tanaw­ia się, jak dłu­go widoczne są efek­ty ostrzyki­wa­nia kwasem hialuronowym. Wąt­pli­woś­ci budzi również to, jakie kwest­ie mogą wydłużyć bądź prze­ci­wnie, skró­cić czas utrzymy­wa­nia się efek­tów. Dziś odpowiemy na wszys­tkie zagwostki.

Ostrzykiwanie twarzy botoksem a czas utrzymywania się efektów 

Efekt ostrzyki­wa­nia kwasem hialuronowym widoczny jest niemal od razu. A jak dłu­go utrzy­mu­ją się efek­ty zabiegu? Uza­leżnione jest to od kilku czyn­ników, które z nich są najistotniejsze? 

Po pier­wsze należy zwró­cić uwagę na fakt, że orga­nizm człowieka jest bard­zo skom­p­likowaną i złożoną maszyną, a na jego praw­idłowe funkcjonowanie wpły­wa­ją pro­cesy chemiczne, które bezus­tan­nie toczą się wewnątrz ciała, jak również sama zdol­ność reagowa­nia na bodźce z zewnątrz, na które  każdy z nas jest narażony niemal przez cały czas. Wszys­tkie wymienione powyżej kwest­ie mają wpływ na czas utrzymy­wa­nia się kwa­su hialuronowego w skórze.

Kwas hialuronowy ‒ jak długo utrzymują się efekty? 

Czas utrzymy­wa­nia się efek­tów różni się w zależnoś­ci od konkret­nego przy­pad­ku. Wiele zależy  tutaj od obec­noś­ci hialuronidazy w skórze, która jest enzymem odpowiada­ją­cym za traw­ie­nie kwa­su hialuronowego ‒ im więcej hialuronidazy, tym efek­ty będą krócej widoczne. Inne czyn­ni­ki wpły­wa­jące na czas utrzymy­wa­nia się efek­tów to: 

  • rodzaj i gęs­tość kwa­su, który został podany
  • ogól­na kondy­c­ja organizmu
  • styl życia 
  • inten­sy­wność ekspozy­cji skóry na promie­nie słoneczne
  • powierzch­nia zabiegowa ‒ preparaty podane głę­biej, w okoli­cach nieru­chomych struk­tur mogą utrzymy­wać się dłużej

Rodzaje kwasu hialuronowego

Wyróż­nia się dwa pod­sta­wowe rodza­je kwa­su hialuronowego. Pier­wszym jest tak zwany nieusieciowany kwas hialuronowy, który poda­je się zwyk­le w celu naw­ilże­nia skóry. Czas utrzymy­wa­nia się takiego preparatu w skórze jest dużo krót­szy niż utrzymy­wanie się usieciowanego kwa­su hialuronowego, który sto­su­je się jako wypełniacz. 

Podsumowanie 

Czas utrzymy­wa­nia się kwa­su hialuronowego w skórze zależy od bard­zo wielu czyn­ników, między inny­mi od rodza­ju wstrzyki­wanego kwa­su, sty­lu życia, kondy­cji orga­niz­mu czy obec­noś­ci hialuronidazy w skórze ‒ przed zabiegiem warto wszys­tko dokład­nie omówić z lekarzem. Pamię­ta­jmy też by na taki zabieg udać się spec­jal­isty o odpowied­nich kom­pe­tenc­jach i umiejęt­noś­ci­ach ‒ wtedy zyskamy pewność, że zabieg przeprowad­zony zostanie z najwięk­szą pre­cyzją i troską o bez­pieczeńst­wo ‒ efek­ty tak przeprowad­zonego zabiegu z pewnoś­cią będą zad­owala­jące i utrzy­ma­ją się przez dłu­gi czas.