Komu zawdzięczamy toksynę botulinową

Spis treś­ci:

  1. Pro­dukc­ja toksyny botulinowej
  2. Zas­tosowanie toksyny botulinowej
  3. Botoks kon­tra zmarszcz­ki i bruzdy
  4. Pod­sumowanie

Biolo­gia w służ­bie medy­cyny este­ty­cznej! Zas­tosowanie toksyny bot­u­li­nowej jest dość sze­rok­ie i coraz bardziej doce­ni­ane. Nie wszyscy jed­nak wiedzą, że botoks zawdz­ięcza­my prostym bak­te­ri­om. Co jeszcze warto wiedzieć na ten tem­at? Zachę­camy do lektury! 

Produkcja toksyny botulinowej

W ściśle kon­trolowanych warunk­ach lab­o­ra­to­ryjnych bak­terie Clostrid­i­um bot­u­linum wyt­warza­ją toksynę bot­u­li­nową. Botoks pow­sta­je również w warunk­ach nat­u­ral­nych ‒ bot­u­li­na może być pro­dukowana pod­czas złożonych pro­cesów chemicznych zachodzą­cych w glebie, jak również w nieszczel­nych kon­serwach mięsnych.

Zastosowanie toksyny botulinowej 

Znaczne iloś­ci toksyny bot­u­li­nowej są toksy­czne i stanow­ią zagroże­nie dla zdrowia, ale niewielkie daw­ki mają dzi­ałanie lecznicze. Omaw­iana unikalna sub­stanc­ja już od dłuższego cza­su stosowana jest w medy­cynie este­ty­cznej. Toksy­na umożli­wia lecze­nie bruk­siz­mu, migreny, nad­potli­woś­ci stosowana jest przy redukowa­niu zmarszczek i w ter­apii wielu innych dolegli­woś­ci. Co więcej,  do niedaw­na bot­u­li­na zna­j­dowała też zas­tosowanie w lecze­niu zeza. 

Botoks kontra zmarszczki i bruzdy 

Jak już wspom­nieliśmy powyżej, botoks wyko­rzysty­wany jest do redukcji zmarszczek, między inny­mi kurzych łapek, zmarszczek palacza czy bruzd między brwia­mi. Jak wyglą­da taki zabieg? Już wyjaśniamy.

Cała pro­ce­du­ra trwa około 15–30 min­ut i nie wyma­ga znieczu­le­nia. Spec­jal­ista wstrzyku­je niewielką ilość preparatu przy pomo­cy bard­zo cienkiej igły lub kani­uli. Po zabiegu pac­jent może wró­cić do codzi­en­nej aktywności. 

Podsumowanie

Za pro­dukcję toksyny bot­u­li­nowej odpowiada­ją bak­terie Clostrid­i­um bot­u­linum , a cały pro­ces prze­b­ie­ga w warunk­ach lab­o­ra­to­ryjnych. Botoks pro­dukowany jest też w nat­u­ral­nych warunk­ach, na przykład w nieszczel­nych kon­serwach. Omaw­iana sub­stanc­ja zna­j­du­je zas­tosowanie w medy­cynie este­ty­cznej, umożli­wia między inny­mi redukcję zmarszczek czy lecze­nie nadpotliwości.