Botox — skąd pochodzi ta nazwa?

Ostrzyki­wanie twarzy botok­sem czy też mod­e­lowanie ust z wyko­rzys­taniem wymienionego preparatu to coraz bardziej pop­u­larne zabie­gi. Botoks wygładza zmarszcz­ki, daje efekt odmłodzenia, a także radzi sobie z nad­potli­woś­cią oraz schorzeni­a­mi pole­ga­ją­cy­mi na nad­miernym kur­cze­niu mięśni np. bruk­sizmem.  Nie wszyscy jed­nak wiedzą, że nazwa Botox to mar­ka preparatu, a nie wstrzyki­wanej sub­stancji. Poniżej zna­jdziecie więcej cieka­wostek na tem­at botok­su. Zachę­camy do lektury! 

Kilka słów o nazwie botox 

Na początku preparat Botox stosowany był w medy­cynie, a wymieniona  nazwa stała się uży­wanym w języku potocznym określe­niem zabiegu. O ana­log­icznej sytu­acji może­my mówić w przy­pad­ku pam­per­sów. Nazwa pam­per­sy obec­nie określe wszys­tkie rodza­je pieluszek jed­no­ra­zowych, bez wzglę­du na nazwę firmy, która je pro­duku­je. Sytu­ac­ja wyglą­da tak samo w przy­pad­ku butów sportowych, czyli adi­dasów. Prak­ty­cznie każdy ma w domu parę takich butów, a prze­cież niekoniecznie są one mar­ki Adidas.

Prze­jdźmy jed­nak do szczegółów. Odnośnie do powszech­nie stosowanego botok­su, najis­tot­niejszą kwest­ią jest akty­w­na sub­stanc­ja podawana pod­czas zabiegu, czyli toksy­na bot­u­li­nowa. Bot­u­li­na zawarta jest w preparat­ach Botox oraz Azza­lure ‒ tym właśnie sposobem zabieg określany mianem „botoks” może być przeprowad­zony przy uży­ciu różnych produktów.

Botoks czy botox 

Kole­jną z zag­wostek są dwie możli­woś­ci zapisu, a mianowicie botoks i botox ‒ która z nich jest popraw­na? Już wyjaś­ni­amy! Botoks to spol­szc­zona wer­s­ja nazwy botox. Tak więc obie wer­sje są uznawane za poprawne i może­my uży­wać ich zamiennie.

Botoks – co to jest? 

Botox, w spol­szc­zonej wer­sji botoks, to nazwa hand­lowa preparatu bazu­jącego na toksynie bot­u­li­nowej typu A. Wspom­ni­ana bard­zo sil­na toksy­na pro­dukowana przez bak­terie jadu kiełbasianego. Trze­ba też zaz­naczyć, że botoks jest tru­cizną, jed­nak podany w niewiel­kich iloś­ci­ach i oczy­wiś­cie przez osobę o odpowied­nich kom­pe­tenc­jach ma dobroczynne działanie.

Omaw­iana sub­stanc­ja zna­j­du­je zas­tosowanie w medy­cynie este­ty­cznej. Zabie­gi  z wyko­rzys­taniem botok­su umożliwiają:

Jak często robić botoks? 

Botoks jest sub­stancją, która z cza­sem ule­ga rozkład­owi. Z tego powodu efek­ty uzyskane dzię­ki zabiegowi botok­su nie są dłu­gotr­wałe. Należy powtórzyć kurację botok­sem, gdy jego dzi­ałanie przes­tanie być odczuwalne, ale nie częś­ciej niż przed upły­wem 3 miesię­cy. Od czego zależy czas dzi­ała­nia botoksu?

  • indy­wid­u­al­nych predyspozycji 
  • poziomu ekspresji mimicznej 
  • iloś­ci przeprowad­zonych zabiegów (z każdym kole­jnym efekt utrzy­mu­je się dłużej).

Częs­totli­wość zabiegów najlepiej skon­sul­tować z lekarzem medy­cyny estetycznej. 

Podsumowanie

Botoks, bądź jak niek­tórzy wolą botox, to nazwa hand­lowa preparatu na bazie toksyny bot­u­li­nowej typu A. Zabie­gi z wyko­rzys­taniem wspom­ni­anej sub­stancji są coraz bardziej doce­ni­ane w medy­cynie este­ty­cznej, umożli­wia­ją między inny­mi mod­e­lowanie ust czy usunię­cie zmarszczek. Pamię­ta­jmy jed­nak, aby na zabieg z wyko­rzys­taniem botok­su, jak i na każdy inny, udać się do spec­jal­isty­cznej kliniki.