Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Anti-Aging

Każdego roku orga­ni­zowane jest najwięk­sze i najważniejsze wydarze­nie w branży medy­cyny este­ty­cznej w Polsce — Między­nar­o­dowy Kon­gres Der­ma­tologii Este­ty­cznej i Anti-Aging. Na to wyjątkowe spotkanie zaprasza zawsze Sto­warzysze­nie Lekarzy Der­ma­tologów Estetycznych.
Staran­nie dobrane wykłady tem­aty­czne przed­staw­iane w trak­cie Kon­gre­su są znakomitą okazją do poz­na­nia nowoś­ci, ale też do pogłę­bi­enia wiedzy lekarzy i wymi­any ich doświad­czeń. Pre­cyzyjnie zaplanowany pro­gram obe­j­mował zagad­nienia teo­re­ty­czne i liczne pokazy najnowszych tech­nik zabiegowych. Prestiżu całe­mu wydarze­niu dodawały prelekc­je przed­staw­iane przez najlep­szych spec­jal­istów z kra­ju i zagranicy.