Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress 2017

Nowoś­ci z Mon­ako! Dok­tor Alek­san­dra Szczepańs­ka uczest­niczyła w między­nar­o­dowej kon­fer­encji AMWC – Aes­thet­ic & Anti-Aging Med­i­cine World Con­gress w Mon­ako, która odbyła się w dni­ach 6–8 kwiet­nia 2017. Ta między­nar­o­dowa kon­fer­enc­ja, to najwięk­sze tego typu spotkanie z wybit­ny­mi Lekarza­mi medy­cyny este­ty­cznej. Pod­czas wykładów prezen­towanych przez świa­towej sławy spec­jal­istów omaw­iane były najnowsze trendy oraz naj­ciekawsze osiąg­nię­cia w medy­cynie estetycznej.