XVIII Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging

To dla naszych Pac­jen­tów poz­na­je­my najnowsze trendy i wymieni­amy się doświad­czeni­a­mi z inny­mi Lekarza­mi. XVIII Między­nar­o­dowy Kon­gres Der­ma­tologii Este­ty­cznej i Medy­cyny Anti-Aging 2017r. Między­nar­o­dowy Kon­gres był znakomitą okazją do roz­mowy z najlep­szy­mi Lekarza­mi z Pol­s­ki i zagrani­cy, była to wspani­ała szansa by wymienić swo­je doświad­czenia oraz poz­nać nowoś­ci w tech­nikach zabiegowych.