Anatomy Masterclass in Aesthetic Medicine Galderma 2016

Jak się uczyć, to od najlep­szych! Z dumą ogłasza­my, że 20 wrześ­nia dr Alek­san­dra Szczepańs­ka ukończyła eli­tarne szkole­nie Anato­my Mas­ter­class in Aes­thet­ic Med­i­cine Gal­der­ma 2016. Najwyższy poziom szkole­nia zapewnił prowadzą­cy, wybit­ny wykład­ow­ca Roy­al Col­lege of Lon­don — chirurg plas­tyk dr Dalvi Humzah. Wyjątkowe i wspani­ałe warsz­taty z anatomii zostały przeprowad­zone dla wyse­lekcjonowanej grupy najlep­szych spec­jal­istów z Pol­s­ki i miały na celu udoskonale­nie ich prak­ty­cznych umiejęt­noś­ci pod okiem mis­trza. To bard­zo ważne, gdyż doskon­ała zna­jo­mość anatomii, tech­ni­ki przeprowadzanych zabiegów i specy­fi­ki uży­wanych preparatów pozwala na skuteczne i bez­pieczne wykony­wanie zabiegów najwyższej jakości.