Konferencja “Rewitalizacja dolnej części twarzy”

Szkole­nia, szkole­nia! W dni­ach 17–18 wrześ­nia dr Alek­san­dra Szczepańs­ka uczest­niczyła w Kon­fer­encji „Rewital­iza­c­ja dol­nej częś­ci twarzy – prak­ty­czne zas­tosowanie MD Codes™”. Tym razem Kon­fer­enc­ja obe­j­mowała zagad­nienia z zakre­su leczenia dol­nej częś­ci twarzy, czyli nadawanie obję­toś­ci, zabiegom rewital­iza­cji ust, korekcji ksz­tał­tu brody, mod­e­lowa­nia kon­tu­ru twarzy, poprawnej oce­ny pac­jen­ta i zas­tosowa­nia nowoczes­nego leczenia. Dr Mauri­cio de Maio — świa­towej sławy ekspert medy­cyny este­ty­cznej, przed­staw­ił opra­cow­any przez siebie prze­wod­nik pozwala­ją­cy lekar­zom na uzyskanie możli­wie najlep­szych efek­tów ter­apii. Kon­fer­enc­ja prowad­zona była przez najwyższej klasy spec­jal­istów i kon­cen­trowała się na zaawan­sowanej wiedzy naukowej.