Anatomia głowy i szyi

Wspani­ały kurs już za nami! W dniu 15.11.2015 w Warsza­w­ie odbył się kurs ”Anato­mia głowy i szyi dla lekarzy medy­cyny este­ty­cznej”. Abso­lut­na wyjątkowość tego kur­su wynikała z możli­woś­ci pra­cy na prawdzi­wych tkankach zachowu­ją­cych właś­ci­woś­ci żywego orga­niz­mu. W trak­cie trwa­nia szkole­nia, wszyscy uczest­ni­cy mieli niepow­tarzal­ną okazję do odświeże­nia i zwery­fikowa­nia swo­jej wiedzy. Obser­wu­ją­cy wyjątkowy pokaz prak­ty­cznej anatomii, prowad­zony przez prof. Bog­dana Cisz­ka oraz dra Michała Sza­łwińskiego, mieli okazję skon­fron­tować infor­ma­c­je zawarte w atlasach anatomii z rzeczy­wistym obrazem poszczegól­nych struk­tur anatomicznych głowy i szyi, odsła­ni­anych stop­niowo w trak­cie dysekcji. Dobry lekarz uczy się całe życie!