XV Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

Uczymy się i świę­tu­je­my! Jubileuszowy XV Między­nar­o­dowy Kon­gres Medy­cyny Este­ty­cznej i Anti-Aging miał miejsce w dni­ach 2–4 październi­ka w Warsza­w­ie. W Kon­fer­encji uczest­niczyło około 800 Lekarzy z Pol­s­ki i zagrani­cy, a pod­czas imprezy towarzyszącej prezen­towało się pon­ad 75 firm z branży beau­ty. Była to wspani­ała okaz­ja do wymi­any doświad­czeń z wybit­ny­mi spec­jal­is­ta­mi z całego świata.

Zor­ga­ni­zowano fan­tasty­czne ses­je, w których eksper­ci na żywo opowiadali, co zro­bili­by w określonym przy­pad­ku. Na pod­staw­ie fotografii lub żywej mod­el­ki wykład­ow­cy dzielili się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi oraz fachowo uza­sad­niali propozy­c­je zabiegowe. Nie zabrakło też sze­rok­iego wyboru prak­ty­cznych warsz­tatów, było ich pon­ad 30! Liczne firmy miały okazję zaprezen­tować nowoś­ci w medy­cynie este­ty­cznej. Na takich Kon­fer­enc­jach po pros­tu trze­ba być!