Konferencja z udziałem ogólnoświatowej sławy dr. Mauricio de Maio, chirurga plastyka

Świa­towej sławy spec­jal­ista był z nami! W dniu 28 czer­w­ca 2015 r w Warsza­w­ie odbyła się kon­fer­enc­ja, której nadzwycza­jnym goś­ciem był dr Mauri­cio de Maio z Brazylii. Abso­lut­ny mis­trz i wybit­ny spec­jal­ista o ogrom­nym doświad­cze­niu i wiedzy, autor licznych naukowych pub­likacji, właś­ci­ciel Klini­ki Chirurgii Plas­ty­cznej w Sao Paulo.

Pod­czas Kon­fer­encji chęt­nie dzielił się swoi­mi obserwac­ja­mi i pomysła­mi odnośnie tech­nik zabiegów, jak również pode­jś­cia lekarza do postrze­ga­nia swo­jego pac­jen­ta. Zwracał uwagę jak waż­na jest znakomi­ta zna­jo­mość anatomii oraz wiedza doty­czą­ca stosowanych pro­duk­tów i spodziewanych efek­tów. Tłu­maczył, że tylko holisty­czne lecze­nie całej twarzy jest gwarancją nat­u­ral­nego i satys­fakcjonu­jącego rezultatu.

W trak­cie spotka­nia dr Mauri­cio de Maio przed­staw­ił zestaw różnych tech­nik wykony­wa­nia określonych zabiegów z zas­tosowaniem kwa­su hialuronowego Juve­d­erm. Wiedza i umiejęt­noś­ci na najwyższym poziomie, znakomi­ta tech­ni­ka oraz pełne zaan­gażowanie, świad­czą o mis­tr­zost­wie dra de Maio!