Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 3 Sekcji Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Szkolimy się dla Was! „Pac­jent 3D” to Kon­fer­enc­ja Naukowo – Szkole­niowa trzech Sekcji Pol­skiego Towarzyst­wa Der­ma­to­log­icznego: Far­makologii Klin­icznej, Onko­log­icznej oraz Psy­cho­der­ma­tologii. Spotkanie miało miejsce w Iław­ie w dni­ach 17 – 18 kwiet­nia 2015r.

Wyjątkowość Kon­fer­encji uwidacz­ni­ało połącze­nie zagad­nień z trzech różnych dziedzin der­ma­to­log­icznych, co umożli­wiło spo­jrze­nie na prob­le­my leczenia z różnych punk­tów widzenia. Kon­fer­enc­ja składała się z częś­ci prak­ty­cznej i wykład­owej, pod­czas których przed­staw­iano najnowsze doniesienia z zakre­su każdej sekcji. Ogrom­nym zain­tere­sowaniem cieszył się kurs prowad­zony przez prof. dr hab. n. med. Adama Wło­dark­iewicza mówią­cy o nowoczes­nym postępowa­niu chirur­gicznym w dermatologii.

Pod­czas Kon­fer­encji uhonorowano Pana Pro­fe­so­ra Andrze­ja Langn­era za znaczą­cy wkład w rozwój der­ma­tologii pol­skiej i światowej.