XIII Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w Monte Carlo

Kon­gres z Księ­ciem Mona­co! Między 26 a 28 mar­ca 2015 miał miejsce 13. Między­nar­o­dowy Kon­gres Medy­cyny Este­ty­cznej i Anti-Aging w Monte Car­lo w Mona­co, pod hon­orowym patronatem Księ­cia Mona­co – Alber­ta II.

W samym Kon­gre­sie oraz licznych imprezach towarzyszą­cych wzięło udzi­ał pon­ad 9 000 Lekarzy ze 120 kra­jów. To zde­cy­dowanie najwięk­sze takie wydarze­nie w Europie! Myślą prze­wod­nią tegorocznego Kon­gre­su było holisty­czne pode­jś­cie w zapo­b­ie­ga­niu starzenia, z pomocą najnowszych osiąg­nięć w dziedzinie der­ma­tologii i chirurgii, oraz możli­wość osiąg­nię­cia poprawy samopoczu­cia pac­jen­ta za sprawą zabiegów anty-aging.

Komitet naukowy przy­go­tował wiele ciekawych wykładów i wspani­ałych sesji inter­ak­ty­wnych, zapew­ni­a­jąc tym samym fan­tasty­czną okazję do pogłębia­nia wiedzy. Zor­ga­ni­zowano wyśmien­ite pokazy na żywo prowad­zone przez wybit­nych ekspertów, którzy chęt­nie dzielili się swoim prak­ty­cznym doświad­cze­niem. Zaprezen­towano najnowsze rezul­taty badań klin­icznych, obserwac­je doty­czące aktu­al­nie stosowanych metod leczniczych, jak również wskazano na liczne nowoś­ci pojaw­ia­jące się na rynku. Kon­gres ten był wspani­ałą okazją do posz­erzenia swo­jej wiedzy i umiejęt­noś­ci pod okiem mis­trzów świa­towej sławy. Uczymy się od najlepszych!