Medycyna estetyczna
jest naszą pasją

Sto­su­je­my wyłącznie uznane stan­dardy leczenia oparte o najwyższej klasy mar­ki preparatów.
Zapoz­naj się z pełną ofer­tą naszych zabiegów!

Medycyna estetyczna
jest naszą pasją

Pro­ponu­je­my sprawd­zone metody leczenia i sto­su­je­my najlep­sze dostęp­ne preparaty. Zapoz­naj się z pełną ofer­tą naszych zabiegów! 

Naturalne piękno

Aby rozbłysło nat­u­ral­nym blask­iem potrze­bu­je codzi­en­nej pielę­gnacji i częs­to spec­jal­isty­cznych zabiegów z zakre­su medy­cyny este­ty­cznej. Te z nich, które pro­ponu­je moim pac­jen­tom dają nat­u­ral­ny efekt, pod­kreśla­ją ich urodę i osobowość. 

Cele i wartości

Akademia Medycyny Estetycznej
dr Szczepańska

Naczel­ną zasadą, którą kieru­je­my się w Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej w Rzes­zowie i Miel­cu to dobro pac­jen­ta. Zależy nam nie tylko na skutecznoś­ci naszych dzi­ałań, ale przede wszys­tkim na zre­al­i­zowa­niu ich w sposób bez­pieczny i ety­czny.
Sto­su­je­my wyłącznie uznane stan­dardy leczenia oparte o najwyższej klasy mar­ki preparatów i stale szkolimy się aby poz­nawać najnowsze rozwiąza­nia z zakre­su medy­cyny este­ty­cznej i der­ma­tologii.
Medy­cy­na este­ty­cz­na i pię­kno to nasza pas­ja, a radość jaką daje naszym pac­jen­tom jest dla nas najwięk­szą przy­jem­noś­cią i satysfakcją.

Kilka słów o mnie

Aleksandra Szczepańska

Medy­cy­na este­ty­cz­na to dziedz­i­na którą zajęłam się wiele lat temu. W mojej pra­cy najis­tot­niejsze jest dla mnie holisty­czne pode­jś­cie do leczenia. Dzię­ki korzeniom der­ma­to­log­icznym mogę spo­jrzeć na każdego pac­jen­ta znacznie szerzej niż tylko z per­spek­ty­wy medy­cyny estetycznej.

Dlat­ego rozwiąza­nia, które pro­ponu­je w Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej w Miel­cu i Rzes­zowie są indy­wid­u­al­nie dopa­sowane do potrzeb i prob­lemów każdego z nich. Jed­nocześnie dbałość o każdy ele­ment zabiegu pozwala na uzyskanie rezul­tatów, które spraw­ia­ją radość zarówno pac­jen­tom jak i mnie osobiście.

Opinie moich pacjentów

Sprawdź co o nas mówią

Bądź na bieżąco

Aktualności i wydarzenia

Sprawdź aktu­alne wydarzenia, nowoś­ci w ofer­cie a także pro­moc­je pojaw­ia­jące się w Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej dr Szczepańska. 

Brak Ci siły i energii?

Ile razy w ciągu dnia pow­tarza­sz: “nie mam siły”, “brak mi energii”? Zde­cy­dowanie za częs­to? W takim razie pod­powiemy Ci, …

Więcej

Witamina B12

Wit­a­m­i­na, której z pewnoś­cią nie może zabraknąć w naszym orga­nizmie — jeśli chce­my czuć się zdrowi i pełni życia — …

Więcej